moshaverrkhob
moshaverrkhob

خانواده نهادي است تربيتي كه در اين نهاد فرزندان شخصيت گرفته و نحوه برخورد با اجتماع را فرا ميگيرند. بايد به اين نكته توجه كنيد كه خانواده ها و نحوه شكل گيري آنها در طول تاريخ بشريت يكسان نبوده و در اين مدت دچار تحولاتي شده است اما همه اين تحولات هيچگاه تغييري در اصل خانواده ايجاد نكرده و همواره بر نكته همدلي و گذشت و

 

همچنين اعتماد در خانواده تاكيد شده است. در خانواده ها ارزش ها شكل گرفته و پرورانده مي شوند تا با تربيت يك فرزند خوب جامعه به شكل خوبي پيشرفت كرده و ضمن كسب موفقيت در اجتماع، ضامن سلامت رواني جامعه باشد بنابراين خانواده ها مي بايستي در خودشان مشكلي نداشته باشند تا بتوانند به دور از ناهنجاريها و مشكلات فرزنداني خوب را تحويل جامعه بدهند.

 

نكاتي در باب اعتماد سازي

يكي از نكاتي كه بايد در خانواده رعايت شود بحث اعتماد سازي است. اعتماد بين تك تك افراد خانواده بايستي نهادينه شود زيرا اگر اين اعتماد نباشد همدلي نبوده و اگر همدلي نباشد اعضاي خانواده كه مانند حلقه زنجير به هم متصل هستند از هم جدا شده و ديگر نمي توان به آنان يك خانواده گفت اين اتفاق باعث مي شود ابتدايي ترين نهاد تربيتي كار خود را به درستي انجام نداده و فرزنداني خوب را تحويل جامعه ندهد بنابراين جامعه از هم گسيخته شده و ناهنجاري در آن افزايش مي يابد. اما چگونه مي توان بحث اعتماد سازي را در خانواده پياده كرد؟!

 

صداقت را مي توان پايه اين اعتماد سازي دانست

اگر صداقت در خانواده حكم فرما باشد هيچگاه بي اعتمادي و شك در خانواده جايي ندارد بنا براين بايد در تمامي مسائل صادق باشيم. در گام بعدي احترام به ارزش ها و تبادل نظرات در محيطي آرام مي باشد همه اعضاي خانواده بايد به يك چشم ديده شوند البته جايگاه والدين جايگاهي خاص است كه نمي توان آن را ناديده گرفت. اهداف در خانواده بايد مشخص باشد و بايد هركس شخصيت و جايگاه خود در خانواده را دانسته و براي حفظ آن تلاش كند بنابراين اعتماد سازي در خانواده به معناي داشتن خانواده اي خوب و سپس جامعه اي به دور از تنش مي باشد.

 

شماره هاي تماس 01

 

چگونه دوباره اعتماد سازي رو بسازم؟

پاسخ

بسياري از كارشناسان براين باورند كه اعتماد يكي از مهمترين عوامل در ايجاد محيط كاري يكپارچه، هم افزا و اثربخش به شمار مي آيد.

 

سازمانهايي كه ميان كاركنان آنان اعتماد وجود دارد معمولا سازمانهايي موفق هستند در غير اين صورت غالبا موفق نخواهند بود.

 

لذا مديريت اكثر مواقع اين سوال را مطرح مي كنند «چطور مي توان در محيط كار اعتماد به وجود آورد و چگونه مي شود از بي اعتمادي جلوگيري كرد».

 

اعتمادسازي هميشه از رده عالي سازمان شروع مي شود. صداقت و اعتمادسازي دروني به شرطي به وجود مي آيد كه مديران عالي سازمان سرمشق و الگو ديگران باشند و با ايجاد مصاديق، آن الگوها را در واحدها و ادارات عملي سازند.

 

پنج روش براي اعتمادسازي در گروهها و همچنين پنج رويه فوري براي بي اعتمادي به رهبران سازمان پيشنهاد مي شود. اما ابتدا مي پردازيم به اينكه چطور اعتمادسازي كنيم.

 

۱ – صداقت را پايه گذاري و حفظ كنيد: صداقت سنگ زيربناي اعتماد در سازمان است. صداقت بايد از رده عالي سازمان شروع شده و تا رده هاي پايين سازمان ادامه يابد. اين يعني اينكه در بين ساير موارد، هميشه بايد حقيقت را بگوييد و به قولتان پايبند باشيد. مهم نيست اين كار چقدر دشوار است. بلكه اگر افراد صداقت داشته باشند اعتقاد به سازمان به وجود مي آيد.

۲ – ديدگاه و ارزشها را تبادل كنيد: ارتباط مهم است چون شاهرگ كسب اطلاعات و دسترسي به حقايق است. تبادل ديدگاه سازماني مديريت را قادر مي سازد تا بگويد به كجا مي رويم و با ربط دادن به ارزشها، بتوان روشهاي رسيدن به آن پايه گذاري كرد.

۳ – همه كاركنان را به يك چشم ببينيد: وقتي كليه كاركنان اعم از كاركنان جديدالاستخدام، موقت، پاره وقت و يا كاركناني كه داراي حقوق پاييني هستند احساس كنند به عنوان عضوي از گروههاي كاري براي سازمان اهميت دارند آنگاه اعتماد به وجود مي آيد. اعتمادسازي با گوشه گيري مديريت و دوري از كاركنان به دست نمي آيد، بلكه ازطريق تماس و ملاقات مديريت با كاركنان شكل مي گيرد. به دنبال آن مديريت بايد از نظرات و ديدگاههاي كاركنان آگاهي يابد (براي آنها اهميت و اعتبار قائل شود). مدير بايد نام كاركنان و اعضاي خانواده آنها را بداند و با همه كاركنان رفتاري محترمانه داشته باشد.

۴ – به جاي اهداف فردي، بر اهداف مشترك متمركز باشد: وقتي كاركنان احساس كنند از طريق فعاليت گروهي و با همكاري يكديگر به جاي مجموعه اي از اهداف فردي به ديدگاه مشترك مي رسند اعتماد به وجود مي آيد. اين امر لازمه كارگروهي است. گروه وقتي مي تواند به كار ادامه دهد كه اعضايش به يكديگر اعتماد داشته باشند.

۵ – اگر كاري درست است آن را انجام بدهيد و به خطرات فردي توجه نكنيد: همه ما به نوعي ازطريق حس ششم مي‌دانيم در هر شرايطي تقريبا چه چيزي درست است. اگر از اين حس پيروي كنيم و هر نوع پيامدهاي فردي را ناديده بگيريم هميشه مورداحترام اطرافيان قرار مي گيريم. از اين احترام مي توان اعتماد به دست آورد.

موارد پيش گفته جنبه مثبت اعتمادسازي بود. اما راجع به جنبه منفي بي اعتمادي چه مي توان گفت؟ لذا در ذيل پنج روش سريع در ايجاد بي اعتمادي در همكاران شرح داده مي شود:

۱ – حرف و عمل شما يكي نباشد: هيچ چيزي مانند دمدمي مزاجي و تناقض ميان حرف و عمل افراد را سردرگم نمي كند. اگر سردرگمي ناشي از تناقض مستمر باشد يقين بدانيد اعتماد قرباني مي شود.

۲ – به دنبال منافع فردي باشيد نه منافع مشترك: دريك محيط كارگروهي اگر فردي فقط به دنبال منافع فردي باشد بيدرنگ احترام و اعتمادش نزد ديگران از بين مي رود.

۳ – خودداري از تبادل اطلاعات (حبس اطلاعات): وقتي مجاري ارتباط مسدود باشد، بروز شايعات در رده هاي بالا و پايين سازمان شروع مي شود. لذا اطلاعات غلط جاي اطلاعات درست را مي گيرد. انكار و تكذيب مطالب رواج مي يابد. اطلاعات درست با تأخير زياد و گاهي هرگز دراختيار كاركنان قرار نمي گيرد. لذا اعتماد ازبين مي رود.

۴ – دروغ يا نصف حقيقت را بگوييد: عدم صداقت سريعترين راه نابودي كل اعتماد است. افراد ممكن است دروغي را يك بار يا حتي دوبار باور كنند اما اين ضرب المثل قديمي مي گويد: «بالاخره دروغگو دستش رو مي شود».

۵ – ذهن بسته داشته باشيد: نسبت به عقايد و نظرات ديگران بي اعتنا باشيد و فضايي به وجود آوريد كه اين گونه باشد «من مي خواهم همه كارها طبق نظرم انجام شود يا همين كه هست». قطعا چنين فضايي موجب قطع ارتباطات و درنهايت بي اعتمادي مي شود.

 

نتيجه گيري

وقتي نگاهي به سازمانهاي كاملا موفق در گذشته و حال مي اندازيم مي بينيم رهبران آن سازمانها به اصول پنجگانه اعتمادسازي توجه داشته و به آن عمل كرده اند.

نگاهي به سرداران مشهور نظامي در طول تاريخ و همچنين رهبران سياسي واقعا محبوب و رهبران بزرگ و شايسته در حوزه صنعت مي بينيم همه اين رهبران بزرگ ميان رؤسا، همكاران و مرئوسان خود اعتماد به وجود آورده اند و با اعتمادسازي براي خود، هم پيمانان و شركتهايشان موفقيت و افتخار كسب كرده اند.

در اين مورد ميتونيد با اين شماره مشاوره تلفني/تخصصي داشته باشيد

۰۲۱-۲۲۳۵۴۲۸۲

 

با يه پسر دوست بودم و خانواده ام متوجه شدند و اعتمادشان كامل از بين رفت

من با يه پسر دوست بودم و خانواده ام متوجه شدند و اعتمادشان كامل از بين رفت من چگونه بايد دوباره اعتماد انها را جلب كنم.

 

پاسخ

 

مسئله ارتباط والدين و فرزندان جزو آن دسته از نكاتي است كه هميشه به صورت تك بعدي بررسي شده بدين معني كه روحيات و مشكلات و ويژگي‌هاي فرزندان را شخم زده‌ايم و از اين طريق راهكارهايي را به والدين براي برقراري ارتباط صحيح‌تر نشان داده‌ايم.

اما براساس رويه جديد، اين بار مي خواهيم والدين را در خال هدف قرار داده و با تفكيك و توضيح روحيات و شرايط آنها راهي به شما نشان دهيم كه بهترين و نزديك ترين باشد.

 

در ابتدا بايد چند اصل و نكته را جدا از اين كه والدين ما در چه گروه و دسته و متعلق به چه شرايط روحي و فكري هستند بپذيريم:

 

عمده‌ ترين علت عدم رضايت ما از والدين و احساس فاصله زياد بين خودمان و آنها، مقايسه‌اي است كه به صورت ناخودآگاه و بعضاً آگاهانه انجام مي‌دهيم و در اين قياس، والدين خود را با الگوي ايده آلي كه غالباً حاصل تركيب رفتارهاي مورد پسند ما است مقايسه مي‌كنيم. يادمان باشد هيچ انساني، چه در موقعيت فرزندي و چه والدي، كامل نيست بلكه تركيبي است از رفتارهاي مثبت و منفي و هنر آن است كه انسان‌ها را آنگونه كه هستند بپذيريم و دوست داشته باشيم.

 

يادمان باشد كه پدران و مادران ما فرزندان ديروز بوده‌اند و ما نيز پدران و مادران فرزنداني خواهيم بود و اين چرخه تا هميشه ادامه دارد.

 

حل معقول مسائل زماني حاصل مي‌شود كه احساس رضايت دو طرفه را به دنبال داشته باشد. يعني هم ما و هم والدينمان به آرامش و تعادل نسبي برسيم.

 

رفتار والدين ما تابعي از طبيعت اطراف ماست و اثرگذارترين و مفيد‌ترين تغييرات در هر پديده طبيعت (منجمله رفتار والدين) زماني حاصل مي‌شود كه تغيير از نگاه ما و از رفتار ما آغاز شود.

 

به عبارتي با تغيير در رفتار خودمان، آنها را به بازخورد مطلوب واداريم.

 

و آخرين و مهم‌ترين نكته آن كه هر كس به اندازه زحمت و محبتي كه برايمان مي‌كشد شايسته و سزاوار قدرداني، ستايش و احترام است و لذا پدر و مادر ستودني‌ترين عناصر زندگي ما هستند كه احترام در مقابل آنها فضايي نامحدود دارد.

 

و اما تفاوت‌هاي رفتاري والدين: والدين همه چيز‌دان، والدين منظم، والدين سلطه‌گر، والدين پرخاشگر، والدين ساكت و كم حرف.

 

والدين همه چيز دان

اين‌گونه شخصيت‌ها در همه زمينه‌ها متخصص هستند، در هر موضوعي ابراز عقيده كرده و حتي در صورت اشتباه، آن را قبول ندارند.

 

در رويارويي با اين گونه والدين بهتر است كه شما براي پرسيدن و گرفتن نظر پيش قدم شويد و اجازه دهيد كه اين نياز در مورد موضوع دلخواه و انتخابي شما ارضا شود.

 

چنانچه با نظر اشتباهي روبه رو شديد، بهتر آن است كه آن لحظه سكوت كرده و از تذكر دادن فوري اجتناب كنيد. كمي بعدتر پيش آمده، از او بخواهيد بيشتر فكر كند و مسئله را اينگونه مطرح كنيد:

 

نظرات شما هميشه براي من كمك بزرگي است. راستي اگر مسئله اينطوري نبود – همان راهنمايي اشتباهي كه خود والد انجام داده – و اين گونه بود – نظري كه صحيح‌تر و بهتر است – چه كار كنم؟

 

چنانچه بعد از اين صحبت ديگر هيچ نگوييد و مجال تفكر را به آنها دهيد، اين عمل سبب مي‌شود كه بعضاً به اشتباه خود پي‌برده و نظر درست شما را مجدداً به عنوان نظر و راهنمايي خود مطرح كنند. مهم اين است كه آنچه مي خواسته‌ايد انجام شده و به آن رسيده‌ايد.

 

والدين منظم

اين اشخاص به طرز آشكاري دقيق و حسابگرند. منطقي حرف زدن را دوست دارند. واقعيات را به طور ملموسي درك كرده و از خيال بافي و بي‌خيالي به دورند.

 

محيط اطرافشان تميز و منظم است و شما در حيطه نظارتي آنها چاره‌اي جز تبعيت از نظم نداريد.

 

در مقابل اين‌گونه والدين و براي فرار از جبر نظم افراطي سعي كنيد كه ظاهر رفتاري و محيطي خود را نزديك به سليقه آنها نشان دهيد. با آنها منطقي صحبت كنيد و به گونه‌اي رفتار نكنيد كه احساس كنند نسبت به مسائل اطراف خود بي‌خيال هستيد.

 

حتي اگر واقعاً چنين است، اتاق و محيط اطراف شخصي خودتان را در حد معقول و نه افراطي از نظم نگاه داريد.

 

اين در واقع مثل يك بازي پازل، هنر قرار دادن تكه‌ها در جاي درستي است كه به نتيجه درست منتهي مي‌شود و شما اين هوش و قابليت را داريد، فقط كافي است بخواهيد كه اين كار انجام شود.

 

در مورد بخش افراطي رفتار آنها در زمان هاي مناسب و بدور از هر گونه تنش و بي حرمتي و با اعمال فضاي منطقي به گفتگو و صحبت بنشينيد.

 

يادتان باشد لجبازي تنها نكته اي است كه هرگز شما را به مقصد نمي‌رساند. در شماره‌هاي بعد سعي مي‌كنيم بيشتر با روحيات كساني آشنا شويم كه بي‌شك دوستمان دارند و دوستشان داريم.

 

والدين سلطه‌گر

اين اشخاص تفكران خود را با زور و اجبار به ديگران القا كرده و با آ نها و درگير بحث و جدل مي‌شوند. در مقابل اين والدين بايد با آرامش و اعتماد به نفس صحبت كنيم و بدانيم كه نفس حرف زدن مهم نيست.

 

بلكه مهم آنست كه بتوانيم منظور خودمان را به درستي بفهمانيم. استفاده از واژگان درست و اعتماد به نفس برگه برنده ما در برخورد با ايندسته از والدين است.

 

بهتر است كه در شروع صحبت آنها را با نام پدر، مادر؛ مخاطب قرار دهيم و سپس در كمال آرامش موضوع و خواسته خود را مطرح كنيم.

 

در صورت عصبانيت و بحث سكوت كرده و مجدداً در شرايطي مناسب‌تر موضوع را مطرح كنيم و خود را هرگز به صورت يك آدم بي‌خيال و بي‌توجه نشان ندهيم.

 

والدين پرخاشگر

اين دسته از آدم‌ها پيروز شدن در نزاع‌ها را دوست دارند و ديگران با تندي وادار به قبول خواسته‌هاي خود مي‌كنند. والديني كه با كوچكترين حرفي به شدت عصباني شده، فرياد مي‌زنند ولي اين حالت در آنها خيلي زود فروكش مي‌كند، در واقع با داد زدن نوعي انرژي منفي را از درون خود تخليه مي‌كنند و از اينرو سكوت و آرامش شما و تواضع‌تان در برابر اين حالات، مدت زمان اين تخليه را كوتاه كرده و باعث مي‌شود كه فضا زودتر به حالت عادي باز گردد.

 

در صورتيكه ايستادگي و بحث كردن شما باعث مي‌شود كه دايره عصبانيت از حال به گذشته كشيده شده و مسئله دلخواه شما بي‌نتيجه بماند.

 

فقط سكوت كنيد بعد از آرام شدن شرايط، مودبانه از اينكه آنها را عصباني كرده‌ايد عذرخواهي كنيد، حتي اگر مقصر نبوده‌ايد، و در مورد موضوع مورد نظرتان مجدداً صبحت كنيد.

 

شايد راهكارهاي زير به برقراري سريعتر آرامش در فضاي گفتگوي شما كمك كند:

 

در مواجهه با بي‌منطقي رفتار والدين صحيت به مراتب كار گشاتر از خصومت است.

در هنگام دعوا از واژگان بد استفاده نكرده و تن صداي خود را بالا نبريد.

در مقابل اينگونه والدين و در اين شرايط محكم نشسته، پا روي پا نياندازيد و با چيزي بازي نكنيد.

هرگز با والدين خود قهمر به معناي ترك كلام نكنيد، حتي اگر آنها با شما صحبت نكردند.

با محكم بستن در، ترك محل و …. نشان مي‌دهيد كه قصد اصلاح رفتار والدين را داريد كه اين امكانپذير نبوده و به ضرر شما است.

منبع :اعتماد سازي در خانواده- مركز مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳۰ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۳۶:۲۸ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

اعتماد به نفس:قبل از اينكه راهبردهاي داشتن عزت نفس را بررسي كنيم.
اجازه دهيد ببينيم عزت نفس در واقع چيست.
چرا؟ به سادگي، هنگام شروع ساختن عزت نفس خود، بايد بدانيد كه در واقع چه هدفي در اين كار نهفته است.

چگونه اعتماد به نفس داشته باشيم
ممكن است بگوييد اين يك سايت روابط است، پس چرا ما بر اعتماد به نفس، احترام و اعتماد به خود تمركز مي كنيم؟
خب، در صورتيكه شما خود را دوست داشته باشيد و نگران خشنود كردن همه براي طرد نشدن از سوي آنها نباشيد.
شما با احتمال بيشتري روابط سالم ايجاد خواهيد كرد.
احتمال بسيار زيادي وجود دارد كه در پي يافتن يك همسر شايسته باشيد.
كه در آن زوجين به جاي وابستگي يك طرفه، هر دو طرف بيش تر از پيش به هم وابسته اند.
شما از دادن اختيار تشكيل و حفظ دوستي ها و سرگرمي ها و در عين حال مكمل رابطه به يكديگر خشنود هستيد.
پس مي توانيد ببينيدكه دانستن نحوه ايجاد عزت نفس اهميت زيادي دارد.
(براي خود و البته همچنين در فرزندان شما)داشتن عزت نفس بالا به همان معناي فكر كردن به خود نيست.عزت نفس چيست؟
قبل از آنكه شما براي بهبود عزت نفس خود اقدام كنيد بايد از يكسري چيزها آگاه شويد.

احترام به خود (مناعت طبع) بر پايه دو مؤلفه قرار دارد:

براي مثال شما ممكن است حس كمال يا غرور كرده يا اينكه بالعكس به علت خود بيزاري، احساس شرمندگي يا خجالت كنيد.عوامل كاهش عزت نفس 
۱٫بيولوژيكي:
ژن ها، بيماري، ناتواني و سبك زندگي شما.

۲٫روانشناختي:
تجارب كودكي و بزرگسالي شما، هرگونه تروما يا احساس شرمندگي (به اندازه كافي تروماتيك براي شما)،
سبك زندگي شما، اثرات ناشي از جراحت، تروما يا ناتواني، خود ارزيابي شما.

۳٫معنوي:
تكريم، شرمساري، اعتقادات (قيد و بندها)، سبك زندگي

۴٫جوانب اجتماعي:
ارتباطات اجتماعي شما و بازخورد دريافتي شما از افراد پيرامون خود، شايستگي اجتماعي و سبك زندگي شما.
اين عوامل نمي تواند سواي از شكل گيري عزت نفس واقعي شما باشد.

اثر متقابلي بين اين چهار عامل وجود دارد كه نشان دهنده ميزان احترام به خود (عزت نفس) در شما مي باشد.

پس، هيچ فرمول ساده اي براي آن وجود ندارد.

ويژگي عزت نفس
اكثر روانشناسان فكر مي كنند كه عزت نفس شما ويژگي ثابتي است با فراز و فرودهاي دوره اي.
اما، خبرهاي واقعاً خوب اين است كه اكنون عزت نفس شما در هر وضعيتي قرار داشته باشد.
حتي اگر نسبت به خود حس خوبي نداريد، بدون شك مي توانيد آن را تغيير دهيد.

ما روان شناس ها معتقديم كه با بهتر كنار آمدن با فشارها مي توانيد آن ها را تغيير دهيد.
همانطور كه صدها نفر توانسته اند با برخورداري از مشاوره، زندگي هاي خود را به طور اساسي تغيير دهند.
توصيه هاي مربوط به ايجاد عزت نفس و متوقف كردن خود بيزاري در ادامه در اين مقاله ذكر مي شود.
پاسخ سوال “عزت نفس چيست؟” را مي دانيد. بسيار خوب، اجازه بدهيد به صفحه بعد برويم: اهميت اعتماد به نفس.

شماره هاي تماس 01
فوايد عزت نفس بالا چيست؟
عزت نفس سالم مي تواند اثرات مواج واقعاً مثبتي داشته باشد. دركنار افراد شاد، پرانرژي و مثبت بودن تعالي بخش است.
فهرستي از چيزهايي كه شما ممكن است در مورد فرد داراي عزت نفس بالا توجه كنيد وجود دارد.
با برانداز كردن تمام ليست متوجه خواهيد شد كه افراد داراي عزت نفس” ظرفيت ذخيره هيجاني” بالاتري دارند.
آنها مي توانند ذخاير خود براي بهره مند شدن ديگران را به اشتراك بگذارند (اما به هر حال به نكات احتياطي نيز توجه مي كنند).

پانزده نشانه عزت نفس سالم
وقتي كه شما عزت نفس خود را مي سازيد شما كم كم به هر يك از علائم ذيل توجه خواهيد كرد:
۱٫ بيشتر محتمل ساختن روابط سالم و عشق ورزيدن سخاوتمندانه به ديگران هستيد زيرا شما مي توانيد خود را دوست بداريد.
۲٫ با بازخوردهاي منفي و انتقادگري آشفته نمي شويد.
۳٫ هدف گزيني بالايي داريد، به اهداف خود مي رسيد و به خوبي با عقب گردهاي زندگي كنار مي آيد.
۴٫ به راحتي از خود دفاع مي كنيد اما همچنين هنگام اثبات اشتباه خود، حاضر به تجديد عقايد خود هستيد.
۵٫ از مصاحبت خود به احتمال بيشتري لذت بخش است.
۶٫ داراي اعتماد به نفس بالايي هستيد.
۷٫ هنگام خروج از دايره راحتي خود دچار وحشت زدگي نمي شويد و در عوض با گسترش دادن توان خود پيشرفت را بهتر حس خواهيد كرد.
۸٫ بيشتر مستعد هستيد كه دوستان را جذب خود كنيد از آنجاييكه مردم ذاتاً جذب اشخاص مثبت نگر مي شوند.

مديريت عقب گردهاي زندگي
۹٫ به احتمال كمتر دچار افسردگي مي شويد زيرا بهتر قادر به مديريت عقب گردهاي زندگي خود هستيد.
۱۰٫ به احتمال كمتري دچار اضطراب مي شويد اما اگر احساس اضطراب كرديد شما ياد گرفته ايد به خوبي آن را مديريت كنيد.
۱۱٫ از تعديل درست ميزان كنترل و اراده خود لذت مي بريد.
۱۲٫ فرصت هاي زيادي براي عشق ورزي؛ دوستي و بلند خنديدن را خلق و پيشنهاد مي كنيد.
۱۳٫كاملاً داراي درجه انعطاف بيشتري هستيد.
۱۴٫ شما انتظار نداريد يا منتظر اشخاص ديگر نمي مانيد تا حال شما را خوب كنند.
۱۵٫ شديداً كار و سرگرمي داريد، تا مي توانيد خود را وادار به خلق بهترين رويدادها مي كنيد.

نشانه هاي عزت نفس مثبت
اين نشانه هاي عزت نفس مثبت فقط نشان دهنده نقش مهم آن در سلامتي و بهزيستي افراد خانواده و جامعه است!
از طرف ديگر اگر داراي اعتماد به نفس پايين هستيد همه اينها اهداف باارزشي محسوب نمي شوند.
براي اينكه شما بيش از آنها شايستگي داريد. به ياد داشته باشيد –شما همانند يك ستاره بي نظير هستيد.
هيچ كسي شبيه شما نيست.

(به خود يادآوري كنيد- افراد جامعه ستيز نيز تمايل به داشتن اعتماد به نفس بالا هستيد، لذا اين همه آن خبر خوب نيست!).
يك نكته ي احتياط قبل از اينكه نحوه ايجاد عزت نفس را ياد بگيريد
حس بسيار بالاي عزت نفس موجب مغرور شدن افراد مي شود.
اين نيز خود منجر به ضعف در تصميم گيري و خطرجويي فزاينده مي شود.
افراد خودشيفته نيز داراي ميزان بسيار زيادي از آن مي باشند.
هچنين اگر شما خود را تا حدود زيادي مثبت ارزيابي كنيد شما به احتمال كمتري نسبت به ديگران صبوري و همدلي خواهيد داشت.
اين قطعاًشامل اهداف مورد نظر ما نيست.

منبع :اعتماد به نفس- مركز مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۴۵:۳۶ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

روشهاي پذيرفته شدن بيشتر توسط همسر و ايجاد يك رابطه قوي تر
هر رابطه اي جر و بحث هاي مختص به خودش را دارد.

بنابراين سوالي كه مطرح مي شود عبارت از اين است كه آيا يك استراتژي واقعي براي خاتمه دادن مناسب به اختلافات ما بين شما و همسر شما وجود دارد؟

پاسخ يكي از مشاور به اين سوال “بله” بوده است.

يكي از موارد فريب دهنده اي كه در هر رابطه اي وجود دارد، عبارت از اين فرض مي باشد كه فرد ديگر شخصي است كه به تغيير نياز دارد.

هر چند كه تهييج مي شويد به دليل مشكلات موجود در رابطه، همسرتان را مورد سرزنش قرار بدهيد، ولي آندرا ميلر، رئيس و موسس سايت yourtango و نويسنده كتاب پذيرش راديكالي: رمز مربوط به زندگي عاشقانه شاد و بادوام[۲] معتقد است:

كه يكي از بهترين روش ها براي غلبه بر روي جر و بحث ها، متوقف كردن تلاشتان براي تغيير همسرتان مي باشد.

آندرا ميلر – Radical Acceptance: The Secret to Happy, Lasting Love
ماهيچه هاي رابطه زناشويي را تقويت كنيد - پذيرفته شدن بيشتر توسط همسر
ماهيچه هاي رابطه زناشويي را تقويت كنيد – پذيرفته شدن بيشتر توسط همسر
ميلر در مورد داشتن يك زندگي عاشقانه شاد و بادوام معتقداست:
پذيرش راديكالي افرادي كه رابطه نزديكي با آنها داريد منجر به كاهش تنش هاي موجود مي شود و شما را به همسرتان نزديك تر مي كند.
شما با رها كردن خودتان از مسوليت مربوط به ايجاد تغيير در همسرتان، به خودتان اجازه خواهيد داد تا شخص مورد علاقه خودتان را به صورت كامل و با تمام اشتباهات و ساير ويژگي هايي كه دارد بپذيريد.
اين مورد منجر به معرفي پويايي هاي جديدي در رابطه مي شود كه در نتيجه آن زوجين به احساس دوست داشته شدن و احترام گذاشته شدن متقابل دست پيدا مي كنند.
شما با رها كردن خودتان از مسوليت مربوط به ايجاد تغيير در همسرتان، به خودتان اجازه خواهيد داد تا شخص مورد علاقه خودتان را به صورت كامل و با تمام اشتباهات و ساير ويژگي هايي كه دارد بپذيريد.
اين مورد منجر به معرفي پويايي هاي جديدي در رابطه مي شود كه در نتيجه آن زوجين به احساس دوست داشته شدن و احترام گذاشته شدن متقابل دست پيدا مي كنند.
در ادامه يك سري توصيه هايي براي ايجاد يك رابطه شاد معرفي شده است.

همدلي كردن را جايگزين قضاوت كردن بكنيد
هر شخصي دوست دارد يك رابطه اي داشته باشد كه در نتيجه آن به يك احساس امنيت كامل دست پيدا كند و در عين حال مورد قضاوت واقع نشود.

زماني كه زوجين به صورت مكرر با يكديگر اختلاف پيدا مي كنيد و به دليل تصميمات و اقدامات ضعيف همديگر را مورد قضاوت قرار مي دهند.

اين مورد به جاي ايجاد صميميت، فقط منجر به بيشتر شدن اختلاف ما بين آنها و آسيب پذير شدن بيشتر زوجين خواهد شد.

به جاي انتقاد كردن از همسرتان به دليل نحوه پر كردن ماشين ظرفشويي، يك زماني را صرف از بين بردن تفكرات مربوط به قضاوت بكنيد و احساس قدرداني در مورد كار كردن همسرتان در خانه را جايگزين آن بكنيد.

در صورتي كه يك بار ديگر نسبت به دير آمدن همسرتان از سر كار به خانه عصبي شديد، سعي كنيد كه تفكرات خودتان را تغيير بدهيد و به دليل روز طولاني كه در محيط كار داشته است، با وي همدلي كنيد. ميلر معتقد است كه “اين مورد عامل اصلي در پذيرش راديكالي مي باشد.

اين يك تمرين قدرتمند، زيبا، حدي و قابل تغيير مي باشد – بر روي تمرين كردن متمركز شويد!

همدلي كردن را جايگزين قضاوت كردن بكنيد- مشاور كو
همدلي كردن را جايگزين قضاوت كردن بكنيد
در رابطه زناشويي قضاوت نكنيد
عامل اصلي عبارت از ملزم كردن خودتان براي دستيابي به اين هدف و آگاهي يافتن نسبت به زمان هايي مي باشد كه مورد قضاوت قرار داده مي شويد و همچنين فرمان دادن به خودتان بر مبناي اين تمرين مي باشد.

من از اين روش در مورد همسرم و ساير افراد مهمي كه در زندگي ام وجود دارند، استفاده كردم – به خصوص كساني كه منجر به عصبانيت من مي شدند.

من مي دانم در زماني كه يك شخص ديگري را مورد قضاوت قرار مي دهم، حالت منفي آن به سمت خودم برخواهد گشت”.


ماكسيم فسنكو[۳] / شاتراستاك[۴]
گسترش دادن همدلي
بهترين روش براي متوقف كردن جريان موجود در اختلافات، عبارت از قرار دادن خودتان به جاي همسرتان مي باشد.

در طول يك جر و بحث، دوست داريد كه به چه نحوي با شما برخورد شود.

اين مورد در اغلب مواقع كمك مي كند تا يك سري از تكنيك هاي مديريتي به كار گرفته شود كه به عنوان صداقت راديكالي ناميده مي شود.

منبع :ماهيچه هاي رابطه زناشويي را تقويت كنيد – پذيرفته شدن بيشتر توسط همسر- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۳۷:۳۲ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

مشكلات خانواده مي تواند ريشه هاي زيادي داشته باشد.

ولي ريشه هاي اصلي آن براي همگان يكسان است.

خانواده امروز با مسائل و مشكلات ناخوشايند مواجه مي شوند و براي آن آماده نيستند.

تسلط رسانه ها و ورود بي نظير از امواج مختلف به فضاي خانواده و ذهن كودكان به گونه اي است كه سلامت ذهني و حتي فيزيكي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد.

سلامت خانواده ها در طول زندگي خانواده تغيير مي كند و اين واقعيت كه خانواده در زمان خاصي از سلامت كامل برخوردار است، تضميني براي ادامه اين وضعيت نيست.

مشاوره خانوادگي راهي براي از ميان بردن مشكلات خانواده
مشاوره مشكلات خانوادگي راهي براي از ميان بردن و كاهش اين گونه مشكلات و بهتر كردن سلامت خانواده ها است.

در حقيقت، دستيابي و حفظ سلامت خانواده نيازمند كار مستمر هر يك از اعضاي خانواده و كل خانواده به عنوان يك نظام است.

او تأكيد كرد كه خانواده هاي سالم هم ايده آل گرا و هم واقع بين هستند و افزود كه فعاليت هاي بسياري مي تواند خانواده را به شرايط جديد و غير منتظره سوق دهد.

هنگامي كه چنين رويدادي رخ مي دهد، روابط خانوادگي تغيير مي يابد و سيستم خانواده كاهش مي يابد.

بحث در مورد اصطلاح بهداشتي وجود دارد و اكثر خانواده ها در طول مراحل زندگي خود داراي مشكلات بهداشتي هستند.

از سوي ديگر كمبود دانش و آموزش در زمينه مهارت هاي زندگي و سازگاري منجر به درگيري اعضاي خانواده، به ويژه بعضي از والدين مي شود.

با اشاره به بحران هاي زندگي كه متنوع و گسترده هستند مي توان گفت كه بحران هاي زندگي بر روي تعادل جسمي و رواني انسان تأثير مي گذارد و اين اختلال اغلب با اختلالات عاطفي و رفتاري همراه است.

20 مشكل مرسوم خانواده هاي امروزي / چه بايد كرد؟ مشكلات خانواده امروزي

نتايج مشكلات خانواده هاي ايراني
نتايج مشكلات خانواده هاي ايراني كه به مراكز راهنمايي مراجعه مي كنند، از جمله موارد زير است.

اختلالات خانوادگي،
اختلافات مكرر با همسر،
دخالت خانواده همسر ،
سوء ظن همسر،
عدم تمايل زوجين به يكديگر،
روابط خشك و سرد،
اعتياد همسر،
شوهر خشن،
زن دوم همسر،
سوء استفاده شوهر از همسر،
سقط جنين همسر،
اختلاف در تربيت فرزندان،
مشكلات مربوط به ازدواج مجدد،
ضرب و شتم از سوي خانواده همسر،
مشكلات همسر،
مشكلات خانوادگي،
مشكلات شغلي و اقتصادي،
مشكلات مذهبي – مشكلات روحي كودكان.
نتايج نشان مي دهد كه در نوع مشكلات بين زنان و مردان تفاوت وجود ندارد، اما به دليل مشكلات مكرر ميان مشتريان زن و مرد، تعداد مشكلات زن بالاتر از مردان است و با توجه به اهميت دختران و زنان در مركز خانواده و جامعه و نقش همسر و والدين كه مشكلات خود را مطرح مي كنند اين مورد نگران كننده است.

شكي نيست كه خانواده ايراني امروز از يك خانواده متعادل دور است كه بايد پايه و اساس يك جامعه سالم باشد.

از سوي ديگر، اين خانواده هنوز هم با برخي از سنت هاي دروغين گذشته، مانند بي عدالتي و ظلم و ستم به زنان مبارزه مي كند.

از سوي ديگر، آموزه هاي مدرن مانند انكار تفاوت هاي جنسيتي، اختلاط نقش ها، فرد گرايي و اصالت لذت هاي دنيوي، سلامت، ثبات خانواده را تهديد مي كند و باعث آسيب جدي اجتماعي مي شود.

در حالي كه اين موضوع نگراني اصلي متفكران و مقامات محلي نيست و بيشتر برنامه ها و بودجه هايي كه به اين نام تاييد شده اند، عملا دنبال موضوع زنان نيستند.

در حالي كه سلامت خانواده يك شرط لازم براي سلامت و رفاه زنان است.
هدف تعالي كل جامعه را مي توان به دست آورد، بنابراين آسيب شناسي اين نهادها بايد جدي گرفته شود.

براي اين منظور ابتدا لازم است تعريف يك خانواده متعادل را مطابق با ايده ها و آموزه هاي اسلام ارائه دهيم تا تعيين كننده ميزان و جهت انحراف خانواده ايران امروز و برنامه ريزي براي آسيب آن باشد.

براي تعريف يك خانواده متعادل، ما دو جنبه از توابع و ساختار خانواده را در نظر مي گيريم.

منبع :۲۰ مشكل مرسوم خانواده هاي امروزي / چه بايد كرد؟- مشاورانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۹ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۳۱:۲۹ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

امروزه وجود مشكلات اقتصادي برخي استانداردهاي ازدواج و انتخاب همسر را براي برخي از افراد تغيير داده است.

شاخص هاي اقتصادي جاي ارزش هاي اخلاقي را گرفته و آن ها را دستخوش تغيير كرده است.

در واقع، بعضي از جوانان به جاي تلاش براي از بين بردن مشكلات اقتصادي، به دنبال ازدواج با يك فرد ثروتمند با يك وضعيت اقتصادي مطلوب هستند.

ازدواج براي پول
شيوع تصور غلط در ميان جوانان اين است كه اگر من با يك همسر ثروتمند يا تحصيل كرده از موقعيت اجتماعي مناسب ازدواج كنم، مي توانم تمام واقعيت هاي تلخ در گذشته را فراموش كنم.

از جمله فقر اقتصادي، فقر فرهنگي و بي سوادي والدين، فقدان موقعيت و جايگاه اجتماعي كاملا مناسب و ايجاد يك تحول جديد در زندگي فعلي.

اين موارد منجر به ناديده گرفتن معيارهاي اخلاقي و شخصي از طرف افراد قبل از ازدواج و وضعيت مالي و اقتصادي به عنوان اولويت مهم مي شود.

به ياد داشته باشيد كه بدون توجه به معيارهاي اصلي براي انتخاب همسر، و همچنين عدم احساس خوب، و تنها از نظر مادي گرايي و صرفا براي پول، ازدواج با يك فرد بدون شك منطقي نيست و قطعا اشتباه است.

با اين حال، نكات زير به شما كمك مي كند تا انتخاب هاي دقيق تر و تصميمات آگاهانه تر را بگيريد.

اگر بخاطر پول ازدواج كنيد فقيرتر مي شويد؟ چرا؟
اگر بخاطر پول ازدواج كنيد فقيرتر مي شويد؟ چرا؟ مشاورانه

خواستگار شما تا چه ميزان خودساخته بوده است؟
اگر خواستگار شما يك ماشين با كيفيت بالا داشته باشد، يك خانه مسكوني مستقل و امكانات رفاهي براي شروع يك زندگي مشترك خوب است.

اما هميشه يك سوال مهم وجود دارد: به چه ميزان خود فرد در دستيابي به چنين امكاناتي تلاش كرده است؟

آيا تمام آنچه كه كسب كرده است، نتيجه تلاش، يك راه قانوني و استقلال مالي است يا اينكه تمام سرمايه لازم را از خانواده اش به ارث برده است؟

از سوي ديگر، بسياري از جوانان، اگرچه در حال حاضر وضعيت مالي كاملا مطلوب ندارند، مي توانند پيش بيني آينده را با دقت بررسي كنند.

با اين توضيح، اگر شما با استفاده از توانايي هاي خود و يا سطح آموزش و تحصيلات و توانايي هاي خود، به دنبال پول باشيد.

مي توانيد نتيجه گيري كنيد كه اين از شما يك شخصيت مستقل و قابل اعتماد كه قادر به پيشرفت است مي سازد.

تست روانشناسي جنسيتي آيا نياز به ازدواج داريد
تست روانشناسي جنسيتي : آيا نياز به ازدواج داريد؟
2 ديدگاه/شهريور ۲۰, ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
اهميت استقلال مالي
مهمترين عواقب ناشي از عدم استقلال مالي و وابستگي اقتصادي به خانواده همسر، ايجاد يك محيط مناسب براي دخالت خانواده در امور خصوصي زوج ها است.

از جمله نحوه استفاده از پول، خريد و …، حس تحقير ناشي از سرزنش و رفتارهاي خانوادگي است كه اغلب با مقايسه يكي ديگر از اعضا كه از لحاظ مالي مستقل از والدين است همراه مي شود.

فروپاشي مرزها، تضعيف تدريجي اعتماد به نفس زن و شوهر، افزايش ميزان تنش بين زنان و شوهران با توجه به مداخله هاي خانوادگي، استرس دائمي ناشي از اين واقعيت است كه به هر دليلي، خانواده از ما حمايت مالي نمي كند.

در بعضي موارد، ديده شده است كه خانواده همچنان به حمايت از فرزند خود براي جدا نشدن از همسرش ادامه مي دهند.

اگر به خاطر ثروت نبود، هرگز با شما ازدواج نمي كردم
مطمئنا به طور غيرمنتظره، در انتخاب هايي كه تنها بر اساس پول طرف مقابل است، با كوچك ترين ناراحتي كه در افراد ثروتمند اتفاق مي افتد، قدرت ازدواج و انگيزه براي ادامه زندگي نيز كاهش مي يابد.

ايده اي بد نيست كه يك سوال مهم را مطرح كنيد:
اگر اين فرد در اينده اي نزديك تمام ثروت و رفاه خود را از دست داده، يا خانواده اش حمايت مالي شان را از او سلب كنند، آيا من همچنان با او زندگي مي كنم؟
آيا او حداقل ويژگي هاي لازم براي شروع يك زندگي مشترك مانند ايمان و اخلاق، يك خانواده سالم، سلامت و ثبات شخصيت، زيبايي نسبي و سلامت جسمي، يك فاصله سني مناسب، و … را دارد؟
قلبا مرا دوست دارد؟
آيا اختلاف نظر بين ما با كوچكترين نوسان در ثروت او به وجود مي آيد؟
دختراني كه همسرشان را صرفا به عنوان ابزاري براي دستيابي به روياها، رفاه و كمبودهاي زندگي خود و صرف هزينه هاي مالي در زندگي مشترك بر مي گزينند نه تنها به همسرشان بلكه همچنين آسيب جدي رواني به خود مي زنند.

مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج
تفاوت هاي فرهنگي
اگر فاصله مذهبي، اقتصادي يا فرهنگي شما با خانواده خواستگار بسيار زياد باشد، اين ازدواج آسيب خواهد ديد.

عدم انجام اين كار دير يا زود هنگام ايجاد يك زندگي مشترك باعث اختلاف و تنش مي شود.

از آنجا كه “شيوه زندگي”، “آداب و رسوم” و “رفتار” فرد و آينده شما قطعا متفاوت هستند، و اين اختلافات ممكن است در آينده به ابزاري تبديل شود كه بيش از هر چيز منجر به اختلافات مي شوند.

تغيير دهنده خودتان باشيد
اما در نهايت: تصور كنيد، به هر دليلي، ازدواج شما با خواسته هاي طرف مقابل تان هماهنگ نشده است.

آيا شما در چنين شرايطي از خواسته هاي خود فرار خواهيد كرد و تبديل به يك فرد منفعل مي شويد كه معتقد است كه متعلق به يك خانواده ضعيف است و هرگز فرصتي براي رشد و صعود به قله موفقيت ندارد؟
آيا اين بار هم به اميد آمدن خواستگاري بهتر زندگي خود را در اين زمان تعطيل مي كنيد؟
آيا اعتقاد داريد كه ديگر اميد براي تغيير شرايط وجود ندارد و شما ناگزير از سرنوشت خانواده خود رنج خواهيد برد؟
آيا فكر مي كنيد كه فقط ازدواج با يك شخص ثروتمند مي تواند موقعيت شما را عوض كند؟
من توصيه مي كنم با مسئوليت و تلاش براي كسب درآمد بيشتر، شرايط خود را تغيير دهيد و شيوه زندگي را بهتر از گذشته كنيد.

صبر كنيد
اگر پاسخ شما به تمام سوالات منطقي بود و شما تصور مي كرديد كه مي توانيد به خواستگار خويش تكيه كنيد.

مي توانيد منتظر او باشيد كه به طور منطقي و بعد از مدت كوتاهي با خانواده تان همراه شود.

اگر چه خانواده او اگر مادي گرا باشند و ديگران را با خط كش مالي يا وضعيت پول بسنجند موافقت با ازدواج شما از جانب آنها كمي بعيد به نظر مي رسد.

در هر صورت شما مي توانيد فرصتي به او براي تغيير موقعيت خانواده خود به طوري كه موافق شوند، بدهيد.

از سوي ديگر، صرفا به اين دليل كه شما خواستگاري پر و پا قرص و مطمئن داريد، توصيه مي شود كه ورود ديگر خواستگاران را به خانه خود ممنوع نكنيد.

برترين مقالات مشاوره ازدواج
عشق به خاطر پول
يك رابطه مشابه بين عشق و كسب و كار وجود دارد.

به عنوان مثال، اين شباهت ها را مي توان در رابطه با انتخاب همسر در جهان امروز مشاهده كرد.

بنابراين نياز به مشاوره خانواده از طريق مختلف مثل روش هاي تلفني وجود دارد.

عشق و ازدواج براي پول

فناوري و وجود اينترنت انكار ناپذير است.

اين افراد مي توانند شريك زندگي خود را مانند خريد يك محصول انتخاب كنند.

بنابراين افراد ممكن است ويژگي هاي خاصي داشته باشند.

كه لزوما مربوط به عشق نيست.

عشق اينترنتي
وقتي شخصي در سايت دوستيابي يك ورزشكار و زن پولدار را جستجو مي كند.

كار او اين است كه تقريبا ماشين مورد علاقه خود را انتخاب كند.

نقش پول در روابط عاشقانه اين را نشان مي دهد.

كدام يك از شما براي پيدا كردن يك شريك عشق در محتواي تبليغات جست و جو نموده ايد.

در نهايت، اهميت امنيت مالي در يك رابطه دوستانه معمولا توسط زنان در چنين تبليغاتي بيان مي شود.

در واقع، زماني كه آنها پول و نگاه مادي را ترجيح مي دهند.

زنان داراي ويژگي هاي ديگري مانند شرايط اجتماعي و پول در ذهنيت خود هستند كه ظاهر مرد را جبران مي كند.

ازدواج مردان براي پول
جالب است بدانيد كه اكثر مردان علاقه مند هستند.

همسر آنها درآمد پايين تر و شرايط شغلي ضعيف تري نسبت به آنها داشته باشد.

اما اين به خاطر نگراني مردان در مورد مسئله عشق نيست.

اين در مورد اعتماد به نفس است كه اين عوامل مي توانند نشان دهند كه چگونه پول مي تواند در رابطه با ايجاد عشق موثر باشد.

اهميت پول در ازدواج
داشتن پول و شرايط خوب مطمئنا رابطه اي با تمايل بالا و اسايش و راحتي را به همراه دارد.

و تحقيق در مورد صدها زن نشان دهنده و تاييد كننده اين موضوع است.

مردان برتر از لحاظ جايگاه اجتماعي و كساني كه ثروتمند هستند و رضايت جنسي بيشتري را تجربه مي كنند.

طبيعت قابل اطمينان در رابطه جنسي و تحريك جنسي با پول عجين شده است.

كه با استفاده از تخيل قابل مشاهده است.

براي خواندن مقالات بيشتر در مورد اين موضوع، از سايت مركز مشاوره بازديد كنيد.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه-اگر بخاطر پول ازدواج كنيد فقيرتر مي شويد؟ چرا؟


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: پول، ازدواج، فقير،
موضوع:
[ ۲۸ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۴۹:۰۸ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

متن منشور اخلاقي روان‌شناسان و مشاوران :

اين‌جانب....................... در محضر پروردگار منان و در پرتو نورانيت قرآن پيمان مي‌بندم كه:

ـ همواره در ارائه خدمات روان‌شناسي و مشاوره، مقيد به موازين اخلاقي و متعهد به رعايت ارزش‌هاي الهي بوده و پايبند نظام‌نامه اخلاقي سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران باشم.
ـ در تكريم شخصيت فردي و خانوادگي مراجعان با كلام و رفتار از هيچ كوششي فروگذار نباشم.
ـ براي مراجعان خود همواره محيطي امن در بستر موازين اخلاقي و شرعي فراهم نموده و از پديدآيي احساس ناامني در مراجعان خود پيش‌گيري نمايم.
ـ همواره محرم راز مراجعان بوده‌، دانسته‌ها و اطلاعات لازمي كه در فرايند ارائه خدمات روان‌شناسي و مشاوره از مراجعان خود دريافت مي‌دارم به مثابه امانت‌هايي الهي تلقي نموده و هرگز در محافل خصوصي و مجامع عمومي افشا ننمايم و جز در موارد استثنايي نظير الزامات قانوني و شهادت‌هاي دادگاهي و ضرورت‌هاي مداخلات سريع درماني، هيچ‌گونه از اطلاعات دريافتي را در اختيار كسي قرار ندهم.
ـ در فعاليت‌هاي تخصصي و حرفه‌اي خود با مراجعان ثابت قدم بوده ، هرگز براساس سلايق شخصي و كشش‌هاي نفساني با مراجعان تعامل ننمايم و خارج از قلمرو تخصصي و حرفه‌اي با ايشان ارتباط برقرار ننمايم و از به‌كار بردن روش‌ها، تكنيك‌ها و توصيه‌هايي كه با موازين شرعي و نظام ارزشي در تعارض مي‌باشد اجتناب نمايم.
ـ در امور خاصي كه خارج از حوزه تخصصي‌ام مي‌باشد وارد نشده و عنداللزوم مراجع يا مراجعانم را به متخصصان ذي‌صلاح ارجاع دهم.
ـ افزون بر تعرفه‌هاي مصوب سازمان نظام روان‌شناسي و مشاوره كشور از مراجعان خود مطالبه‌اي نداشته باشم.
ـ متعهد مي‌شوم حداقل دو ماه قبل از انقضاي تاريخ اعتبار پروانه تخصصي خود نسبت به تمديد آن اقدام نمايم.

امضا/تاريخ

"منبع: تالار روانشناسي و مشاوره آنلاين ازدواج، خانواده، تحصيلي همياري ايران-منشور اخلاقي روان‌شناسان و مشاوران سازمان نظام روان شناسي و مشاوره
"


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۰۸:۲۶ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

روان شناسي / روان درماني آدلريان، توسط آلفر آدلر[۲] (۱۸۷۰ – ۱۹۳۷) مطرح شد. آلفرد آدلر به عنوان يك روان پزشك تاثير گذار در طول تاريخ، در اوايل قرن ۲۰ ام توجه فلسفي را در سطح جهاني، به ايده هايي جلب كرد كه نسبتا جديد بودند.

 

وي بر اين عقيده بود كه شناخت دقيق و نزديك از وضعيت اجتماعي فرد، از طريق بررسي عواملي از قبيل ترتيب ولادت، سبك زندگي، و آموزش والديني، يك امر ضروري مي باشد.

 

آدلر معتقد است كه هر فردي تلاش مي كند كه به يك شخص مهمي تبديل شود و احساس خوبي داشته باشد.

 

فهرست مطالب

تاريخچه روان شناسي آدلريان

روان درماني آدلريان

۴ مرحله مربوط به روش درماني آدلريان

انواع روش هاي درماني آدلريان

شناسايي ارزش ها و روان شناسي آدلريان

محدوديت هاي روان شناسي آدلريان

روان شناسي / روان درماني آدلريان

روان شناسي / روان درماني آدلريان

تاريخچه روان شناسي آدلريان

آدلريان قبل از ورود به دنياي روان پزشكي و در اوايل دهه ۱۹۹۰، زندگي و دوران حرفه اي خود را به عنوان يك چشم پزشك از سال ۱۹۸۵ شروع كرد.

 

وي به شدت مجذوب نظريه هاي سيگموند فرويد[۳] در مورد رفتار بشري  شد و آن را به دقت مورد مطالعه قرار داد و با شجاعت بي بدليل از مفاهيم روانكاوي فرويد كه قبل از آن به شدت مورد انتقاد بود، دفاع كرد.

 

در سال ۱۹۰۷، يك فردي كه طرفدار و حامي فرويد بود، از آدلر دعوت كرد كه به عضويت حوزه و گروه داخلي وي در بيايد – توسط يك گروهي، بحث منحصر به فردي در عصر چهار شنبه صورت گرفته شد و تصمصم بر آن شد تا مبناهاي مربوط به يك نهضت روان كاوي را ايجاد كنند.

 

در نهايت، به دليل اختلافات نظري، آدلر و فرويد از يكديگر فاصله گرفتند و آدلر خودش پيشتاز رهيافت جديدي در يك روش درماني جديد شد و بلافاصله مكتب روان شناسي فردي را راه اندازي كرد.

 

در اين سيستم جديد، تاكيد بر اهميت مطالعه كليه افراد بود. نظريه آلد، به صورت رسمي در انجمن تفكر روان شناسي آزاد مطرح شد و بلافاصله بعد از آن، روزنامه روان شناسي فردي شروع به چاپ كرد.

 

روان درماني آدلريان

آدلر در حوزه مربوط به نظريه كلي شخصيت، روان درماني، و آسيب شناسي رواني پيش قدم بود، و روان شناسي آدلريان، بر توانايي شخصي در پذيرش احساس نابسندگي يا نالايقي و داشتن موقعيت پايين تر نسبت به بقيه افراد تاكيد دارد.

 

وي بر اين عقيده است كه فرد در زماني كه مورد تشويق قرار مي گيرد و احساس شايستگي و احترام در وي شكل مي گيرد، پاسخگويي و مشاركت بهتري را از خود نشان مي دهد.

 

در شرايط معكوس و در زماني كه فرد مورد مخالفت قرار مي گيرد و دلسرد مي شود، وي يك رفتار ناكارا از خود نشان مي دهد كه بيانگر ايجاد يك حالت رقابتي، شكست و عقب كشيدن در وي مي باشد.

 

زماني كه روش هاي گفتاري، براي تاثيرات مثبت تشويق مورد استفاده قرار گيرند، احساس بي نقص بودن و خوش بيني در فرد افزايش مي يابد.

 

آدلر به شدت بر اين عقيده بود كه

“بچه اي كه برخورد بدي با آن مي شود به يك بچه ترسو و دلسرد تبديل مي شود”، و الگوهاي رفتاري با كودكان بايد در حد چشم گيري ارتقا يابند تا حس مقبوليت، مهم بودن و احترام در آنان ايجاد شود و اين احساس خوب تمام وجود كودك را در بر گيرد.

 

آدلر معتقد بود كه احساس ناشايستگي و پست بودن، به خصوص در زماني كه فرد در سنين پايين احساس حقارت شخصيتي مي كند، مي تواند در نتيجه ترتيب تولد ايجاد شود.

 

همچنين عواملي از قبيل وجود يك محدوديت و معلوليت فيزيكي يا نبود همدلي اجتماعي براي ساير افراد، مي تواند منجر به ايجاد چنين احساسي در فرد شود

منبع :روان شناسي / روان درماني آدلريان-- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۴۹:۴۷ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

مقاربت جنسي در زندگي زناشويي يكي از عوامل مهم در حفظ زندگي يك فرد را سالم است.

 

بدون شك يكي از عوامل مهم در خيانت نامشروع و روابط است.

 

كه در صورت عدم توانايي در  رابطه جنسي و ناتواني در ارضاي رابطه جنسي همسر  باعث مي شود ازدواج سرد شود.

 

ممكن است سبب خيانت و حوادث غير قابل جبران شود.

 

درمان جنسي و سكس تراپي

رابطه خوب

درمان جنسي شامل حذف مشكلات جنسي در روابط زناشويي است.

 

در صورت عدم رضايت از مقاربت جنسي با مراجعه به درمانگر جنسي، ما مي توانيم براي حل مشكل از داشتن رابطه جنسي با همسر براي رسيدن به رضايت جنسي اقدام كنيم.

 

با توجه به آمار، از چهل تا شصت درصد از مشكلات زناشويي از مشكل جنسي است.

 

نياز به يك بررسي علمي تر از رابطه جنسي در موارد سكس تراپي قبلا بيشتر آشكار مي شود و باعث مي شود كه جامعه علمي براي تبديل شدن به پايه و اساس علم مدرن سكسولوژي اقدام كند.

 

سكسولوژي مدرن و چند وجهي است، از نزديك به علوم پزشكي، روانپزشكي، روانشناسي، آمار، جامعه شناسي، جرم شناسي، زيست شناسي، و حتي هنر و موسيقي مربوط مي شود.

 

سكس تراپ كيست و چه كمكي به شما مي كند؟

 

تعريف علمي سكس تراپي اين است:

مطالعه هدفمند رفتار جنسي در انسان و حيوانات، كه اين رفتار را قبل از تولد شروع مي كند و در طول زندگي اش ادامه مي دهد.

 

سكسولوژي در بيشتر واژگان به عنوان علم مطالعات جنسيتي تعريف شده است.

 

رابطه جنسي در واقع شرايط مشابهي است كه مرد را از يك زن متمايز مي كند.

 

و محرمانگي و مشكلات خاصي را كه فرد با شريك جنسي خود دارد را از بين ببرد.

 

روانشناسي مدرن تركيبي از زمينه هاي مختلف، مانند روانشناسي زيست شناسي، آمار جامعه شناسي آسيب شناسي و انسان شناسي است.

 

شايان ذكر است كه در روانشناسي به عنوان يك علم توصيفي، نه يك علم تجويزي، سكسولوژي به اين معني است كه نتيجه تاييد و يا رد رفتار جنسي ريشه در عوامل رفتاري دارد.

 

 

9 نكته ي طلايي براي ماندگاري انگيزه

0 ديدگاه /تير ۱۹, ۱۳۹۸

ادامه مطلب ...

سكس تراپي

ويژگي هاي سكس تراپر چيست؟

سكس تراپر بايد يك متخصص بهداشت روان باشد، تمام وقت روان درمانگري را كامل كرده باشد و تحت آموزش مشاوره جنسي تحت نظارت متخصصان آموزش ديده باشد.

 

مهارت كامل مشاوره و روان درماني و داشتن يك رشته كامل روانشناسي، نقطه ي مهمي در فرآيند سكس تراپي است.

 

از آنجا كه بسياري مشكلات جنسي در روابط اجتماعي و مشكلات شخصيتي ريشه دارد، تنها يك روانشناس و روان درمانگر قادر به شناسايي و ارزيابي فردي، مشكلات اجتماعي و شخصيت بيمار، و مي تواند به او كمك كند.

 

از سوي ديگر، سكس تراپ را مي توان بين فيزيولوژي بدن و آناتومي اندام هاي جنسي و عملكرد آنها احاطه شده دانست.

 

آنها بايد به اختلالات رواني و فيزيكي مسلط بوده و از يكديگر تميزشان دهند و آنها را با ارائه مشاوره لازم راهنمايي كنند.

 

لازم به ذكر است كه آشنايي با زمينه هاي فرهنگي، اخلاقي و مذهبي هر جامعه، يكي از مهمترين نيازهاي كار است.

 

از آنجا كه نقد اختلالات جنسي، صرف نظر از زمينه هاي فرهنگي و ايدئولوژيك جامعه، نامناسب است.

منبع :سكس تراپ كيست و چه كمكي به شما مي كند؟- مشاورانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۷ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۴۳:۲۲ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

بيماري پاركينسون:در نتيجه اين بررسي ديده مي شود كه افرادي كه به بيماري پاركينسون مبتلا مي‌ باشند

وزن آنها كم مي شود و در معرض از دست دادن عقل خود قرار دارند. و همچنين موجب مي شود

طول عمر افراد كاهش يابد.

 

افراد مبتلا به پاركينسون در معرض از دست رفتن عقل هستند.
دانشگاه اعتقاد دارند رژيم غذايي داراي پر كالري توانايي اين را دارد كه ناشي از كم شدن وزن را در
اشخاصي كه مبتلا مي باشند به تاخير بيندازد. در اين تحقيق ديده مي ‌شود كه رژيم غذايي داراي پر كالري
مي توانند به بيشتر شدن طول عمر مبتلا كمك كند.

 

بيماري پاركينسون يك مريضي عصب شناختيست.
بيماري پاركينسون يكي از مريضي هاي عصب شناختي مي ‌باشد كه با لرزيدن اندام و اختلال در حفظ
كردن تعادل همراه مي باشد. در اين تحقيق دانلود مطالعه بر روي تعدادي بيمار مبتلا به اين بيماري و
تعدادي فرد پرداختند. در مدت ۱۰ سال وزن هر كدام از شركت كنندگان به صورت ساليانه مورد آزمايش
قرار گرفت. در زمان مطالعه كردن كم شدن وزن در همه شركت‌كنندگان موجود بوده است ولي بيماراني كه
به پاركينسون آن دچار شده بودند نسبت به ديگر افراد با سرعت زيادي وزن آنها كم شد. جنين كم شدن
زود هنگام وزن در ميان افراد مبتلا به پاركينسون به صورت استقلال با ۲.۲۳ آسيب زوال عقلي و ۱.۲۳
برابري در معرض مرگ قرار دارند.

منبع: مركز مشاوره ستاره ايرانيان:مركز مشاوره خانواده-بيماريپاركينسون 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۲:۱۵ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

رابطه جنسي موفق 1 ساعته از ديدگاه علم روانشناسي

1- آماده سازي عاطفي زن 20 دقيقه
2-آماده سازي جسمي زن 10 دقيقه
3- آماده سازي اندام جنسي زن 10 دقيقه
4- عمل جنسي 10 دقيقه
5- نوازش بعد از ارگاسم 10 دقيقه

رابطه موفق 1 ساعته از منظر ايرانيان

1-التماس جهت رفتن به مكان و مقاومت دختر 30 دقيقه
2-رسيدن به مكان و التماس جهت درآوردن روسري 15 دقيقه
3-ممانعت دختر از درآوردن شورت و ذكر اينكه "قول دادي فقط لاش بذاريا" 10 دقيقه
4-گذاشتن لاي پا و بلافاصله ارضا شدن مرد 30 ثانيه
5-بپوش بريم تا بابام اينا نيومدن 4 دقيقه و 30 ثانيه
6-تعريف كردن پسر براي دوستاش كه "آره حاجي دو ساعت تلمبه ميزدم آبم نميومد" يك هفته

منبع: فارس پاتوق-رابطه جنسي موفق 1 ساعته از ديدگاه علم روانشناسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۱۵:۲۴ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
قالب وبلاگ
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر