moshaverrkhob
moshaverrkhob

سيستم هاي درون خانوادگي (IFS) از ايده ي نظريه ي سيستم هاي خانواده استفاده مي كند- اين ايده كه افراد نمي توانند به طور كلي جدا از واحد خانواده درك شوند

– تا تكنيك ها و استراتژي هايي را براي پرداختن موثر به مسائل درون جامعه يا خانواده ي دروني خود ارائه دهد.

اين رويكرد معتبر بر اين فرض استوار است كه فرد داراي تنوعي از زيرشخصيت ها يا بخش هايي است و تلاش مي كند تا هر كدام از اين بخش ها را بهتر درك كند تا بتواند به درمان دست پيدا كند.

با يادگيري اين كه بخش هاي مختلف به عنوان يك سيستم چه عملكردهايي دارند و چگونه كل سيستم به سيستم هاي ديگر و افراد ديگر واكنش نشان مي دهند،

افراد حاضر در درمان غالبا مي توانند با كمك يك متخصص سلامت رواني آموزش ديده، بهتر قادر باشند تا ريشه هاي تعارضات را پيدا كنند، هر پيچيدگي و تناقضي كه رخ مي دهد را مديريت كنند و به رفاه بيشتري دست پيدا كنند.

مدل درماني IFS
از نظر مركز مشاره : IFS مبتني است بر مدلي يكپارچه. اين رويكرد عناصر مشخص از هر مكتب مختلف روانشناسي.

مانند چندگانگي ذهن و سيستم هاي تفكر را تركيب مي كند بطوري كه در عين حال هر يك از اين زيرشخصيت ها يا بخش ها ويژگيها و ادراكات خود را دارا مي باشند.

عناصر و مولفه هاي مختلف در راستاي هدف درك و پرداختن موثر به موارد ساختاري و روايي بخش هاي مختلف ذهن متحد مي شوند.

تكنيك هاي اين درمان براي هر سطح از هشياري زيرشخصيت هاي مختلفي مي بيند، هر زير شخصيت علايق، ناخوشايندها و تاريخچه ي خود را دارد و هر زير شخصيت به نظر يك نقش متمايز را در دستيابي به خودمحافظتي براي فرد در درمان بازي مي كند.

هر بخش درون هر فرد مسئول دفع رفتارها، اعمال و يا عكس العمل هايي است كه مي تواند منجر به نقص عملكرد و يا عدم هماهنگي درون فرد شوند.

بدين ترتيب، هر بخش بخاطر عملكرد اوليه اي كه دارد مهم و متمايز شمرده مي شود.

بخش ها مي توانند همچنين داراي نقش هاي سالم و كارآمد و يا نقش هاي افراطي شناخته شوند. بخش هايي كه داراي نقش هاي افراطي ياد شده هستند ممكن است از كار درمان بهره ببرند.

مدل IFS بر شبكه اي از ارتباطات بين بخش ها تاكيد مي كند چرا كه بخش ها ممكن است قادر به تجربه تغيير به طور مجزا و به خودي خود نباشند.

فرض هاي پايه اي اين مدل
a) اين ماهيت مغز است كه به تعدادي نامشخص از بخش ها يا زيربخش هاي شخصيتي مختلفي تقسيم شود.

b) هر كسي يك خود دارد و اين خود مي تواند و بايد سيستم دروني آنها را مديريت كند.

c) تمايل غير افراطي هر بخش چيزي مثبت براي فرد است. هيچ بخش “بدي” وجود ندارد و هدف از درمانگري حذف برخي بخش ها نيست بلكه بجاي آن كمك به آنها براي پيدا كردن نقش هاي غير افراطي مي باشد.

d) زماني كه ما رشد مي كنيم، بخش هاي ما رشد پيدا مي كنند و يك سيستم پيچيده از تعاملات در ميان خودشان را شكل مي دهند .

بنابراين، تئوري سيستم ها مي تواند براي سيستم دروني به كار گرفته شود. زماني كه سيستم تشخيص داده مي شود، بخش ها مي توانند به سرعت تغيير پيدا كنند.

e) تغييرات در سيستم دروني، تغييرات در سيستم بيروني را تحت تاثير قرار مي دهد و به عكس. اجراي اين فرض مستلزم اين است كه هر دوي سطوح دروني و بيروني بايستي ارزيابي شوند.

چگونه آسيب هاي بعد از طلاق را ترميم كنيم؟
روانشناسي اعتماد به نفس از دست رفته
روان شناسي حيرت آور، گزارشي از يك نمونه واقعي
هوش هيجاني و مدل چهارعاملي گلمن
آيا روان شناسان اينترنتي رايگان واقعي هستند؟

اهداف كلي اين درمان
a) براي دستيابي به تعادل و هارموني درون سيستم دروني

b) براي تمايز قائل شدن و بالا بردن خود به طوري كه بتواند رهبر موثري در سيستم باشد

c) زماني كه خود در رهبري است، بخش ها وردي براي خود تامين خواهند كرد اما به رهبري احترام گذاشته و تصميم گيري خود را سرعت مي بخشد.

d) همه ي بخش ها وجود خواهند داشت و استعدادهاي خود را كه تمايلات غير افراطي را منعكس مي سازند، در اختيار خواهند گذاشت.

بخش ها

a) زيرشخصيت ها ابعادي از شخصيت ما هستند كه بصورت دروني در سكانس ها و استايل هايي بصورت دروني در تعامل هستند و مشابه روش هايي هستند كه مردم با همديگر تعامل مي كنند.

b) بخش ها ممكن است به طرق مختلفي تجربه شوند- افكار، احساسات، عواطف، تصاوير و غيره.

c) تمام بخش ها چيزي مثبت براي فرد مي خواهند و از استراتژي هاي مختلفي براي بدست آوردن تاثيربخشي درون سيستم دروني بهره خواهند گرفت.

d) بخش ها يك سيستم پيچيده اي از تعاملات را ميان خود بسط خواهند داد. به محضي كه بخش ها خواستار تاثير درون سيستم دروني باشند، تضادها رشد مي كنند.

e) هرچند تجارب بخش ها را تحت تاثير قرار مي دهند، با اين حال، بخش ها توسط تجارب ايجاد نمي شوند. آنها هميشه در حال تجربه كردن هستند چه به عنوان تجربه بالقوه و يا در واقع.

f) بخش هايي كه افراطي عمل مي كنند، وظايفي را به عهده دارند. – انرژي هايي كه در طبيعت عملكرد آن بخش ذاتي نيستند و به طبيعت هيچ بخشي تعلق ندارند.

مانند باورها، احساسات و يا فانتزي هاي افراطي. مي توان به بخش ها كمك كرد تا ديگر وظيفه اي سنگين حمل نكنند و به تعادل طبيعي خود برگردند.

g) بخش هايي كه اعتماد خود را به رهبري خود از دست داده اند، با خود تركيب شده و يا از خود فراتر مي روند.

گونه هاي متمايز از بخش ها در مدل IFS:
از نظر مركز مشاوره و روانشناسي ايران : به طور كلي در مدل IFS سه مدل از بخش وجود دارد:

۱٫ مديران مسئول حفظ يك سطح عملكردي هشيار در زندگي روزانه هستند كه به وسيله ي دفع تعاملات، احساسات يا تجارب ناخواسته و يا غير كارآمد ناشي از محرك هاي بيروني اين كار را انجام مي دهند.

۲٫ نفي شده ها يا تبعيدي ها اغلب در حالتي وجود دارند كه درد و يا تروما رخ مي دهد كه ممكن است ناشي از تجارب دوران كودكي باشند.

مديران و آتش نشان ها اين بخش ها را تبعيد مي كنند و آنها را از رسيدن به سطح هشيار باز مي دارند به طوري كه عملكرد صحيح و حفاظت رخ مي دهد.

۳٫ آتش نشان ها به عنوان عوامل حواس پرتي براي ذهن عمل مي كنند زماني كه تبعيدي ها از بند رها مي شوند.

به منظور حفاظت از هشيار از حس درد ناشي از نفي شده ها، آتش نشان ها يك شخص را از عمل غير كنترلي باز مي دارند و او را در رفتارهايي درگير مي كنند كه نرمش بيتشري دارند و يا اعتيار آور و زمان بر هستند.

آتش نشان ها ممكن است توجه را به نواحي ديگر مانند سكس، كار ، غذا، الكل يا مواد مخدر معطوف مي كنند.

زماني كه نفي شده ها بخش هايي هستند كه حفظ شده اند، مديران و آتش نشان ها نقش حفاظت گران را بازي مي كنند.


درك خود در IFS
در درمان مبتني بر IFS، خود بيانگر محملي براي هشياري است و آنچه هر فرد در هسته ي آن قرار دارد.

خود نشان دهنده ي بسياري از كيفيت هاي مثبت مانند پذيرش، اعتماد به نفش، آرامش، درايت، همدلي، ارتباط، مديريت و رهبري و دورنما است.

برخلاف بخش هاي قابل رويت، خود هيچ وقت ديده نمي شود. آن شاهد “من” در دنياي دروني است- اين جنبه از فرد مشاهده را انجام مي دهد.

هدف مدل IFS تمايز قائل شدن بين خود و ديگر بخش هايي (مديران، آتش نشان ها و تبعيدي ها) است كه دنياي دروني هر فردي را شكل مي دهند.

هدف اوليه ي اين مدل صلب مسئوليت يا بازسازي بخش هاي افراطي و يا ناخواسته و اعمال يك سيستم دروني هماهنگ، سالم و مورد اعتماد است كه توسط خود هدايت و سرپرستي مي شود.

زماني در يكي از حالات خود، مردم در درمان خواهند دانست كه به هر بخشي به منظور ارتقاي هماهنگي سيستم دروني چه بگويند.

مدل درماني IFS و درمانگران آن سعي مي كنند به مردم كمك كنند تا به حالتي از خود برسند كه بتوانند براي خانواده هاي دروني خود مشاور باشند.

اين هماهنگي افزايش يافته ي دروني اغلب منجر به افكار مثبت و رفتارهاي مثبت در زندگي بيروني هر فرد مي شوند.

مشكلاتي كه با مدل IFS درمان مي شوند.
IFS براي درمان تنوع زيادي از وضعيت هاي سلامت روان و مسائل روان شناختي به كار مي رود. ممكن است براي خانواده، زوج ها و وضعيت هاي فردي و افراد به كار رود.

از نوامبر سال ۲۰۱۵، اين نوع از درمان در ليست پايگاه جهاني براي برنامه ها و دوره هاي مبتني بر مدارك (NREPP) قرار گرفته است.

ثابت شده است كه اين نوع درمان براي بهبود سلامت و بهبود عمومي احساسي و رواني موثر واقع شده .

به عنوان يكي از نشانه هاي نويدبخش بخش از درمان فوبيا، اضطراب عمومي و اضطراب حاد ، افسردگي و و برخي دردهاي فيزيكي و روان تني به شمار مي رود.

مشكلاتي كه با روش درمان IFS درمان مي شوند عبارتند از:

تروما
سوء استفاده ي جسمي، عاطفي و جنسي
رفتارهاي تكانشي
افسردگي
دوقطبي
مشكلات مرتبط با تصوير بدن
اضطراب
فوبيا
اعتياد و وابستگي به مواد مخدر و دارو
چه اتفاقي در جلسه درمان مبتني بر IFS رخ مي دهد؟
يك جلسه از درمان مبتني بر IFS ممكن است به گونه ي درمان سنتي گفتار درماني باشد.

اما درمانگر همچنين بر يك محيط دروني در فرد كه تحت تاثير قرار گرفته يا مشكل دار است تمركز مي كند و به فرد كمك مي كند تا به بخش هاي مختلف خود متصل شود.

به عنوان مثال، در رابطه با فردي كه مبتلا به اعتياد به الكل است، ممكن است از او خواسته شود تا آرامش خود را حفظ كند، چند نفس عميق بكشد و تلاش كند بخشي از درون خود كه همچنان مي خواهد به خوردن الكل ادامه دهد را حس كند.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي ايران-درمان به وسيله مدل سيستم درون خانوادگي IFS


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۸ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۵۳:۱۱ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

شناخت اقدامات باليني براي نوجوانان
عبارت باليني اشاره به كمك ارائه شده براي نوجوانان از طريق متخصصان سلامت روان دارد.

اقدام اشاره به تكنيك هاي درماني و برنامه هاي درماني دارد كه مخصوص ارائه كمك به نوجوانان داراي مشكل مي باشد.

زماني كه اين دو كلمه در كنار يكديگر بيايند، اقدام باليني بيان كننده روش هاي تخصصي بيشماري خواهد بود كه براي كمك به نوجواناني طراحي شده اند كه داراي مشكلاتي مي باشند .

به تنهايي نمي توانند آنها را رفع كنند. زماني كه اين شرايط صورت مي گيرد، افراد بزرگسال مداخله مي كنند تا ضروري ترين كمك ها را ارائه كنند كه به شكل هاي متنوعي صورت مي گيرد.

دلايل نياز نوجوانان به اقدامات باليني
نوجواناني كه در اغلب مواقع دچار ناراحتي هايي مي شوند كه به صورت خود به خود درمان نمي شود، هر چه كه سريع تر به درمان مراجعه كنند، شانس بيشتري را براي بهبود موفق خواهند داشت.

بهترين اقدام درماني مربوط به نوجوان در هر زمان خاص به مشكلات خاصي كه تجربه مي كنند، مدت زماني كه اين مشكلات وجود داشته است و شدت مشكلات موجود بستگي دارد.

دلايل رايج مربوط به مراجعه نوجوانان به اقدامات باليني مي تواند شامل موارد زير باشد:

اضطراب
افسردگي
برش در يك جاي بدن
مصرف الكل و / يا مواد
تفكرات يا رفتارهاي خود كشي
غذا نخوردن يا پرخوري بيش از حد
حمله كردن
رفتار خشن و متجاوزكارانه
عدم داشتن خواب كافي يا مشكلاتي در بيرون آمدن از تخت خواب
از دست دادن علاقمندي به فعاليت هاي نرمال، به خصوص فعاليت هايي كه در حالت معمول لذت بخش مي باشند

چگونه آسيب هاي بعد از طلاق را ترميم كنيم؟
روانشناسي اعتماد به نفس از دست رفته
روان شناسي حيرت آور، گزارشي از يك نمونه واقعي
هوش هيجاني و مدل چهارعاملي گلمن
آيا روان شناسان اينترنتي رايگان واقعي هستند؟
اقدامات درماني قابل دستيابي براي نوجوانان
اقدامات درماني متنوعي براي كمك به نوجوانان وجود دارد كه بر اساس شدت مشكل شامل موارد زير مي باشد:

كتاب هاي خود راهنمايي
بيمارستان هاي روان پزشكي
فرد درماني
گروه درماني
ارزيابي روان شناختي
برنامه ۱۲ مرحله اي
انواع برنامه هاي روان درماني براي نوجوانان
انواع مختلفي از روش هاي درماني در دسترس نوجوانان قرار دارند. برخي از رايج ترين آنها عبارتند از:

تمركزهاي بالقوه اقدام باليني
اقدام باليني بر روي زمينه هاي مختلفي مي تواند تمركز كند كه شامل موارد زير مي باشند:

درمان شناختي – رفتاري[block]5[/block] (CBT):
كه بر روي كمك به نوجوانان متمركز است تا الگوهاي تفكر منفي و مضر آنها به الگوهاي تفكر مثبتي تبديل شد.

CBT براي نوجوانان دچار شده به افسردگي و اضطراب بسيار مناسب مي باشد.

درمان رفتاري – مناظره اي[block]6[/block] (DBT):
كه به نوجوانان كمك مي كند مسوليت رفتارها و مشكلات خودشان را بر عهده بگيرند. DBT به طور خاص براي نوجواناني مفيد است كه داراي اختلال شخصيتي حدي هستند يا افرادي كه داراي تفكرات خودكشي يا رفتار خود آسيب زن هستند.

خانواده درماني:
كه به كل اعضاي خانواده كمك مي كند تا نحوه حمايت از نوجوان را ياد بگيرند و رفتارهاي مشكل زاي وي را متوقف كنند.

گروه درماني:
كه به نوجوان كمك مي كند تا نحوه مقابله را در مجموعه اجتماعي تر ياد بگيرد.

درمان ميان فردي:
كه بر روي نحوه تاثير اتفاقات زندگي بر روي عواطف نوجوان متمركز است و تلاش مي كند تا مشكلات موجود در رابطه را رفع كند.

روان درماني روان كاوي:
كه شامل برون سازي چالش هاي دروني نوجوان شما مي باشد كه منجر به ايجاد مشكلاتي براي وي مي شود و منجر به تحريك رفتار يا تفكرات وي مي شود.

[۱] Cognitive – behavioral therapy

[۲] Dialectical behavior therapy

حل كردن يك مشكل خاص
افزايش ظرفيت نوجوان شما براي مقابله با رفتارها، تفكرات و / يا احساساتي كه منجر به ايجاد مشكلات وي شده است.


پيشگيري از يك مشكل خاص
كمك به نوجوان شما براي به دست آوردن توازن رواني، آرامش و خوشحالي در زندگي خودش به منظور مقابله با شرايط موجود
[۱] Cognitive – behavioral therapy

[۲] Dialectical behavior therapy


تمركزهاي بالقوه اقدام باليني
اقدام باليني بر روي زمينه هاي مختلفي مي تواند تمركز كند كه شامل موارد زير مي باشند:

حل كردن يك مشكل خاص
افزايش ظرفيت نوجوان شما براي مقابله با رفتارها، تفكرات و / يا احساساتي كه منجر به ايجاد مشكلات وي شده است.
پيشگيري از يك مشكل خاص
كمك به نوجوان شما براي به دست آوردن توازن رواني، آرامش و خوشحالي در زندگي خودش به منظور مقابله با شرايط موجود
سوالاتي كه بايد در رابطه با مورد نياز بودن اقدام باليني براي نوجوان پرسيده شوند
در صورتي كه فكر كنيد نوجوان شما داراي مشكلاتي مي باشد كه به يك كمك نياز دارد، در اينجا چند سوال آورده شده است كه شما مي توانيد براي تعيين مورد نياز بدن اقدام باليني از خودتان بپرسيد:

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي ايران-اقدامات باليني در سلامت روان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۷ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۴:۴۹:۲۰ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

برهنه بودن خانواده مي تواند به دليل ارزش هاي فرهنگي يك موضوع منحرف كننده اي باشد، ولي نيمه برهنه بودن اعضاي خانواده (تفاوت محرم و نامحرم ) در كنار يكديگر يك مورد كامل عادي و صحيحي مي باشد.

در كل اين مقاله برهنه بودن به معني نداشتن حجاب براي محارم است و با برهنگي به معني ديدن اندام جنسي متفاوت است.

كودكان بايد بياموزند كه برهنه بودن و نداشتن حجاب والدين بايد برايشان طبيعي باشد و نياز جنسي نسبت به اعضاي خانواده پيدا نكنند.

در واقع در نظر گرفتن برهنگي به عنوان يك حالت طبيعي و نرمال مي تواند به كودكان شما كمك كند تا يك تصوير بدني سالمي را به دست بياورند و زماني كه به سن رشد مي رسند، قرار ملاقات هاي (عشقي) سالمتري داشته باشند.

با اين وجود، تمرين برهنه بودن در خانواده به صورت ايمن اهميت زيادي دارد. شما مي توانيد اين كار را از طريق آموزش دادن به كودكتان در مورد برهنه بودن، مشخص كردن قواعد و محدوديت ها و شناسايي مشكلات بالقوه انجام دهيد.

روش اول :

1-آموزش دادن به كودكان در مورد برهنه بودن و نداشتن حجاب محارم در خانه

ممكن است كودك با مادر خود به حمام برود و چيزهايي ببينيد اين امر بايد برايش طبيعي باشد و حس خاصي به او منتقل نشود.

2-به فرزندتان آموزش دهيد كه برهنه بودن يك مورد طبيعي مي باشد و مربوط به سكس نيست.

بر اساس فرهنگي كه شما در آن زندگي مي كنيد، ممكن است برهنه بودن را به عنوان يك مورد جنسي در نظر بگيريد. با اين وجود، اين حالت طبيعي ترين حالت ممكن مي باشد.

زماني كه شما در كنار فرزندانتان برهنه هستيد، يك رفتار طبيعي و نرمالي داشته باشيد.

آنها را تشويق كنيد كه برهنه بودن را به عنوان يك بخش مهمي از هويت انساني در نظر بگيرند، نه به عنوان يك كار جنسي.

برهنه بودن لزوما به معناي تحريك جذابيت جنسي نيست. در خانواده خودتان سكس و برهنه بودن را از هم جدا كنيد تا بي حجاب بودن در محيط خانوادگي به صورت مناسبي تمرين شود.

هشدار: بهترين حالت اين است كه حالت بي حجاب بودن خانواده در خانه را در زماني كه بچه هاي شما در سنين پاييني هستند، به آنها آموزش دهيد.

در صورتي كه شما بچه هاي بزرگي داشته باشيد، بايد بي حجاب بودن را در زماني تمرين كنيد كه اين بچه ها در كنار شما نباشند، هر چند كه آنها با اين موضوع هيچ نوع مشكلي نداشته باشند.

3- برهنه بودن ايمن در مقابل جنس مخالف را از سنين اوليه آموزش دهيد.

يكي از بزرگترين چالش هاي خانواده، عبارت از سر و كار داشتن با جنسيت هاي متفاوت مي باشد. كودكان سوالات زيادي دارند و ممكن است برخي افراد در كنار شما راحت نباشند.

نحوه برهنه بودن در مقابل جنس مخالف را از همان اوايل كودكي يا هر چه زودتر به فرزندانتان آموزش دهيد.

به سوالات فرزندانتان در مورد تفاوت هاي مربوط به بدن اعضاي مختلف خانواده، همانند اندام هاي جنسي و موي بدن، پاسخ دهيد. شايد شما اين پاسخ را بدهيد كه “من موي بيشتري نسبت به شما دارم، چرا كه من بالغ و بزرگ هستم.

شما هم در آينده مو خواهيد داشت” يا “شما يك آلت تناسلي مردانه داريد و خواهر شما واژن دارد، به همين دليل آلت تناسلي شما با هم متفاوت است.”

توضيح بدهيد كه در رابطه با لمس كردن، چه چيزي مناسب و چه چيزي نامناسب مي باشد.

ممكن است بگوييد كه “لمس كردن شما به نحوي كه منجر به ايجاد ناراحتي در شما شود، يك مورد مناسبي نمي باشد. همچنين هيچ شخصي نبايد اين بخش از بدن شما را لمس كند.”

ديده شدن بدن والدين به صورت لخت توسط فرزندان، در صورتي كه به صورت سكسي نباشد و كودك مشكلي در رابطه با آن نداشته باشد، هيچ نوع ايرادي ندارد.

4-در حين بي حجاب بودن در خانه، تصوير بدني سالم را براي فرزندانتان آموزش دهيد.

يكي از مهمترين مزيت هاي تمرين كردن بي حجاب بودن خانواده، ايجاد يك تصوير بدني سالم و مناسب براي كودكتان مي باشد.

زماني كه شما در كنار آنها برهنه هستيد، راحت باشيد و به بدن خودتان افتخار كنيد. علاوه بر اين، زماني كه در كنار فرزندانتان قرار داريد، هيچ وقت نسبت به بدن خودتان انتقاد نكنيد.

به جاي اينكه بگوييد “اين كاش از دست اين شكم راحت مي شدم”، بگوييد كه “من خوشحالم كه بدن من توانسته است تو را به دنيا بياورد.”

5-زماني كه در يك جمع خانوادگي قرار داريد، از بروز تمايلات جنسي اجتناب كنيد.

هر چند كه احساسات جنسي يك مورد عادي و سالمي مي باشند، ولي فقط بايد در جاهاي خلوت اين احساسات را بروز دهيد.

در غير اين صورت ممكن است كه بچه هاي شما در رابطه با موارد درست و نادرست دچار اشتباه شوند.

در صورتي كه شما تحريك شده باشيد، آلت تناسلي خودتان را بپوشانيد يا با آوردن يك بهانه اي به يك اتاق ديگري برويد.

همچنين در زماني كه فرزندانتان در كنارتان قرار دارند، هيچ وقت همسر خودتان را به صورت سكسي لمس نكنيد.

براي مثال زماني كه فرزندانتان در كنارتان قرار دارند، پستان همسرتان را فشار ندهيد يا اندام هاي تناسلي وي را لمس نكنيد. شايد فرزندانتان فكر كنند كه آنها هم بايد اين كار را انجام دهند، چرا كه شما اين كار را برايشان مدلسازي مي كنيد.

نويسنده : همسرانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۳۶:۵۹ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

معمولا اعضاي خانواده بهترين انتخاب ممكن براي كمك گرفتن در حين مواجه شدن با مخارج پيشبيني نشده مي باشند.

همواره درخواست كردن منجر به ايجاد يك احساس نامناسبي مي شود، ولي براي اينكه بتوانيد اين كار را به صورت راحت تري انجام دهيد، بايد در مورد نيازتان به پول صادق باشيد.

با خانواده تان در يك جا بنشينيد و در مورد مقدار پولي كه نياز داريد و نحوه پس دادن آن، يك بحث جدي داشته باشيد. يك توافق نامه كتبي را تهيه كنيد تا در نتيجه آن هم شما و هم خانواده تان احساس راحتي بكنيد و همچنين يك درك مناسبي از موقعيت شما به دست بيايد.آماده شدن براي درخواست پول از خانواده

1. قبل از آنكه از يك فردي درخواست پول كنيد، هزينه هاي موجود را حساب كنيد.

عادت هاي مالي خودتان را تجزيه و تحليل كنيد. قرض هايي كه داريد و مخارجي كه هر ماه داريد را بررسي كنيد.
يك سري روش هايي را براي كاهش مخارج و به دست آوردن پول بيشتر پيدا كنيد. هر ماه يك بودجه شخصي را براي خودتان تنظيم كنيد و آن را رعايت كنيد.

شما براي ارائه يك درخواست قابل قبول به خانواده تان، بايد تا حد ممكن شناخت بيشتري نسبت به موقعيت مالي تان داشته باشيد.

براي مثال، در صورتي كه شما براي غذا خوردن در رستوران ها پول زيادي را خرج كنيد، سعي كنيد كه با آشپزي كردن در خانه و استفاده كردن از مواد ارزان، هزينه تان را كاهش دهيد.

2. از افراد مورد اعتماد، درخواست وام كنيد.

اكثر افراد براي درخواست پول، قبل از هر فردي به پدر يا مادر خودشان مراجعه مي كنند.

در صورتي كه روابط مناسبي با آنها داشته باشيد، در اين صورت شرايط خوبي خواهيد داشت! شما و فرد ديگري از خانواده تان كه از او درخواست پول كرده ايد، نياز داريد كه به يكديگر اعتماد كنيد و به راحتي بتوانيد يك ارتباط صريح و مشخصي برقرار كنيد. درخواست كردن از فاميل هاي دور يك ايده مناسبي نخواهد بود، مگر اينكه هر دو شما يك رابطه خوبي با هم داشته باشيد.

هر چقدر كه اعتماد بيشتري در رابطه شما و يك فرد ديگر وجود داشته باشد، احتمال اينكه بتوانيد از وي يك وامي بگيريد، بيشتر خواهد بود.

شما مي توانيد يك نامه اي بنويسيد يا به صورت تلفني صحبت كنيد، ولي داشتن يك ارتباط رو در رو موثرتر مي باشد.

3. از افرادي كه وضعيت مالي مناسبي ندارند، درخواست پول نكنيد.

در مورد وضعيت مالي فرد مورد نظرتان فكر كنيد.
درخواست پول از شخصي كه داراي وضعيت مالي مناسبي نيست، يا داراي يك شغل ثابتي نيست و يا فردي كه هزينه هاي پزشكي زيادي دارد، به عنوان يك بي احترامي در نظر گرفته خواهد شد. سعي نكنيد به افرادي كه تحت فشار قرار دارند، فشار بيشتري بياوريد.

بهترين دوست شما مي تواند شخصي باشد كه بيشترين اعتماد را نسبت به وي داريد، ولي در زمانيكه اين فرد در مورد پرداخت قبض ها و بدهي هايش با مشكل مواجه باشد، درخواست پول از وي يك درخواست نامناسبي خواهد بود.درخواست وام

1. در مورد دليلتان براي درخواست وام، بحث كنيد.

به فرد مورد نظرتان بگوييد كه بايد يك مورد جدي را با آنها مطرح كنيد. سعي كنيد در يك محيط آرام با وي صحبت كنيد تا بتوانيد به صورت دقيقي توضيح بدهيد كه چرا به پول نياز داريد.
صداقت باعث مي شود كه حتي در صورتي كه خانواده تان تمايلي نسبت به وام دادن پول نداشته باشند، يك اعتماد و ارتباط مناسبي مابين شما ايجاد شود.

براي مثال، به آنها بگوييد كه "من بايد پول زيادي را به دليل وام مدرسه پرداخت كنم و براي پرداخت اجاره اين ماهم، پول كافي ندارم."

2. مقدار دقيق پولي كه نياز داريد را از فرد مورد نظرتان درخواست كنيد.

در صورت امكان، به همراه داشتن يك كپي از مخارج موجود، همانند يك قرض يا يك قرارداد اجاره، مي تواند در اين كار به شما كمك كند.
در حاليكه درخواست پولي بيشتر از پول مورد نيازتان يك مورد نامناسبي است، ولي درخواست وام دوم به دليل كم بودن مقدار وام اول باعث خواهد شد كه به عنوان يك فرد بي مسوليت در نظر گرفته شويد.

براي مثال، بگوييد كه "من براي اينكه آخر هفته به كنسرت بروم، مي خواهم از شما 20 دلار قرض بگيرم."

3. براي وام هاي بزرگ، يك بودجه مخارج تهيه كنيد.

زمانيكه نياز داشته باشيد براي پرداخت چند قبض يا يك وام تجاري، پول زيادي را قرض بگيريد، در مورد نحوه استفاده كردن از اين پول برنامه ريزي مناسبي داشته باشيد.
داشتن يك برنامه مشخص و دقيق باعث خواهد شد كه فرد وام دهنده در مورد مسوليت پذير بودن شما متقاعد شود. همچنين اين كار باعث خواهد شد كه درست و دقيق بودن برنامه مالي تان را مجددا چك كنيد.

براي مثال، بودجه شما مي تواند به اين صورت باشد: 200 دلار براي قبض برق، 100 دلار براي وسايل خواربار و 50 دلار براي مخارج مسافرت.

4. توضيح بدهيد كه شما براي برگرداندن پول چقدر زمان نياز داريد.

براي تخمين زمان بازپراخت، بودجه شخصي و برنامه تجاري خودتان را بررسي كنيد.

اين مدت زمان به اندازه وام دريافت شده و مقدار پولي كه هر ماه به آن دسترسي داريد، بستگي خواهد داشت. شايد نياز باشد كه بودجه خودتان را دوباره بررسي كنيد و هزينه هاي خودتان را كاهش دهيد تا بتوانيد در سريع ترين زمان ممكن بدهي تان را پرداخت كنيد.

براي مثال، قرض گرفتن مقدار كمي پول براي پرداخت هزينه شام، مي تواند در طول يك هفته بازپرداخت شود ولي بازپراخت يك وام تجاري بزرگ مي تواند چند ماه يا چند سال به طول بكشد.

درخواست پول صرف نظر از ميزان وام و ميزان صميمي بودنتان با فرد وام دهنده، بايد به عنوان يك وام تجاري در نظر گرفته شود و برنامه ريزي دقيقي براي بازپراخت آن وجود داشته باشد.

5. يك برنامه بازپرداخت تهيه كنيد.

در مورد مدت زماني كه براي بازپرداخت پول نياز داريد، بحث كنيد. در صورتيكه پول زيادي را قرض گرفته باشيد، شايد بتوانيد كه اين پول را سريع برگردانيد.

با مشورت خانواده خودتان حداقل مقدار پولي كه در يك دوره زماني مشخص، براي مثال هر ماه، مي توانيد پرداخت كنيد را مشخص كنيد.

داشتن يك برنامه باعث مي شود كه براي دستيابي به اهدافتان در يك مسير مناسبي قرار بگيريد. اين برنامه به شما كمك مي كند تا بازپرداخت پول يا قرار دادن آن در بودجه خودتان را هيچ وقت فراموش نكنيد.

خلاق باشيد! همچنين ممكن است خانواده تان از شما انتظار داشته باشند كه براي بازپرداخت وام دريافتي، كارهاي عجيب و غريبي همانند چمن زني را هم انجام بدهيد.

6. پيشنهاد پرداخت بهره بدهيد.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه ساير اعضاي خانواده به جاي استفاده از پول براي خودشان، در نتيجه وام دادن به شما يك ريسكي را مي پذيرند.

بهره بانكي مقدار پولي كه وام گرفته ايد را محاسبه كنيد. يك نرخ بهره پايين 1 يا 2 درصدي را در نظر بگيرد و پول هاي پرداختي ماهيانه تان را به اين ميزان افزايش دهيد.

پرداخت بهره يك روش مناسبي براي نشان دادن قدردان بودنتان نسبت به كمك اعضاي خانواده مي باشد.

7. ديركردهاي مربوط به پرداخت ها را در نظر بگيريد.

در مورد كارهايي كه در صورت ديركرد پرداخت ها انجام خواهيد داد، بحث كنيد. ميزان پرداخت اضافي در صورت ديركرد به شما و خانواده تان بستگي دارد.
مي توانيد به آنها بگوييد كه در صورت ديركرد، پرداخت بعدي تان يك مقدار بيشتر خواهد بود. بايد يك نوع جريمه اي در نظر بگيريد كه شما را به پرداخت به مواقع وام ها و قسط هايتان تشويق كند.

براي مثال، شما مي توانيد انجام دادن يك كار يا يك مساعدت به خانواده، همانند نگهداري كردن از برادر كوچكتان را به عنوان جريمه ديركرد در نظر بگيريد.

مشخص كردن پيامدهاي مربوط به ديركرد نشان مي دهد كه شما در اين كارتان جدي هستيد و همچنين به شما كمك مي كند كه يك ارتباط صريح و مشخصي در مورد مسائل سخت داشته باشيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۳۳:۲۲ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

هر چند كه ما خودمان دوستانمان را انتخاب مي كنيم، ولي هيچ نقشي در انتخاب خانواده مان نداريم.

معاشرت كردن با برخي از اعضاي خانواده كه رفتار نامناسب و گستاخانه اي دارند، يك شرايط سختي را ايجاد مي كند؛

با اين وجود، شما به جاي عصباني شدن و قطع رابطه تان با اين افراد، بايد نحوه برخورد با آنها را ياد بگيريد.

چه در شرايطي كه فقط يك بار در طول هر سال با اين فرد برخورد داشته باشيد و چه در شرايطي كه اين فرد را هر روز ببينيد، بايد يك سري اقدامات مناسبي را براي حفظ كردن سلامت رواني خودتان و روابط خانوادگي موجود انجام دهيد.
در انجام كارهاي مربوط به خانواده، از وي اجتناب كنيد

۱٫ به يك جاي ديگري برويد.

معمولا نياز است كه خانواده در يك جاي بزرگي جمع شوند، هر چند كه ممكن است چنين جايي در دسترس نباشد.

شما در اين جمع ها به راحتي و از طريق تغيير دادن موقعيت خودتان مي توانيد از اين فرد گستاخ دوري كنيد.

سعي كنيد كه در حين برخورد با اين فرد مودب باشيد، با او دست بدهيد و بخنديد؛ شما مجبور نيستيد كه كار ديگري انجام دهيد.

سعي كنيد در يك مكاني قرار بگيريد كه صدا اين فرد به گوش شما نرسد.

حتي در صورتي كه جاي خودتان را تغيير دهيد، همچنان اين امكان وجود دارد كه يك حرف ناراحت كننده اي را بشنويد.

مي توانيد به داخل يك اتاقي برويد كه صداي اين فرد در آنجا شنيده نشويد يا در صورتيكه با اين فرد در يك اتاق باشيد، مي توانيد در نزديكي در خروجي اين اتاق قرار بگيريد تا حرف هاي بيان شده توسط اين فرد كمتر شما را اذيت كند.

در صورتيكه مجبور باشيد كه اين فرد را هر روز ببنيد، براي مثال برادر يا خواهر شما باشد، سعي كنيد مدت زمان كمتري در كنار وي بمانيد.

براي مثال، سعي كنيد كه بعد از مدرسه در فعاليت هاي فوق برنامه اي شركت كنيد تا فقط در موقع شام خوردن برادر گستاخ و خشن خودتان را ببيينيد.

۲٫ در صورتيكه يك مكالمه ناراحت كننده اي مابين شما صورت بگيرد، موضوع مورد بحث را تغيير دهيد.

افراد گستاخ در اغلب مواقع از طريق انجام دادن يك سري واكنش ها سعي مي كنند كه توجه ساير افراد را به خودشان جلب كنند.

در صورتيكه نسبت به موضوعات مورد علاقه اين فرد مطلع باشيد، سعي كنيد كه از طريق انجام دادن مكالمات بي تاثير و بي طرفانه اي كه هيچ نيازي به اظهار نظر يا واكنش اين فرد ندارند، از صورت گرفتن واكنش هاي نامناسب توسط اين فرد جلوگيري كنيد.

براي مثال، از بيان كردن ديدگاه هاي سياسي اجتناب كنيد و در مورد موضوعاتي(همانند اصلاحات جديدي كه در خانه صورت گرفته است) بحث كنيد كه اين فرد به آن علاقمند است و يك ديدگاه مثبتي نسبت به آن دارد.

مي توانيد بگوييد كه “اين يك مسئله سختي است و من قبل از نظر دادن بايد در مورد آن مطالعه كنم.

من اخيرا يك مقاله اي در مورد درست كردن يك كشتي بزرگ مطالعه كرده ام. به نظر شما چقدر طول مي كشد تا بتوانيد يك كشتي درست كنيد؟”

در صورتيكه شما به صورت روزمره با اين فرد گستاخ برخورد داشته باشيد، سعي كنيد كه رابطه صميمي خودتان را با وي حفظ كنيد.

به منظور ايجاد رابطه بهتر با اين فرد، در مورد علايق يا موارد نفرت انگيز مشترك صحبت كنيد.

۳٫ سعي كنيد كه از طريق مشغول كردن اين فرد به يك فعاليتي، توجهش را منحرف كنيد.

بر مبناي بزرگ بودن جمع هاي خانوادگي، يك سري فرصتي هاي براي جدا شدن از اين فرد و شروع كردن يك فعاليت وجود خواهد داشت.

در جمع هاي خانوادگي بزرگ نياز خواهد بود كه چند فرد بزرگسال از كودكان مراقبت كنند، آنها را براي خوردن غذا آماده كنند، يا خانه را تميز كنند.

مشغول كردن اين فرد به اين فعاليت ها باعث خواهد شد كه سرگرم شود و شما را اذيت نكند.

براي مثال، از اين فرد بخواهيد كه در مورد مشكلي كه ماشينتان پيدا كرده است به شما كمك كند، يا در نوسازي خانه به شما كمك كند يا اينكه با كودكان بازي كند.

اين فرد را در فعاليت هايي مشغول كنيد كه نتواند افراد بيشتري را ناراحت كند.

در صورتيكه از اين فرد بخواهيد در فعاليت هايي مشاركت كند كه داراي تعاملات اجتماعي زيادي هستند، ممكن است كه يك موقعيت تنش زايي را ايجاد كنيد.

به منظور دور شدن از برادران يا خواهران گستاخ و خشن، به كارهاي خانه مشغول شويد يا يك سرگرمي جديدي داشته باشيد.

ولي كار بهتري كه مي توانيد انجام دهيد عبارت از مشغول كردن اين فرد مشكل زا به كارهاي خانگي يا يك سرگمي مي باشد كه از آن لذت مي برد.

براي مثال در صورتي كه برادر گستاخ شما به كتاب هاي خاص يا بازي هاي ويدئويي علاقمند باشد، چند نوع كتاب و بازي ويدئويي را در اختيار وي قرار دهيد تا سرگرم شود.
مقابله با اين فرد

۱٫ در رابطه با موارد قابل قبول، صريح و قاطع باشيد.

مشخص كنيد كه كدام يك از كارهاي صورت گرفته توسط اين عضو خانواده منجر به اذيت شما مي شود.

منطقي باشيد و تفكرات خودتان را به صورت صريح و صادقانه بررسي كنيد.

در صورتيكه اين روش در مورد شما مفيد باشد، سعي كنيد كه تفكرات خودتان را با يكي از دوستان يا اعضاي خانواده (غير از آن فرد خاص) قابل اعتماد در ميان بگذاريد.

در طول چند شب و قبل از خوابيدن در مورد عواطف خودتان فكر كنيد تا نسبت به دقيق و منطقي بودن آنها مطمئن شويد.

مشخص كردن احساسات خودتان به شما كمك خواهد كرد تا يك راه حل مناسبي را براي مشكل موجود پيدا كنيد.

به روز رساني شده در: ۱۷ اكتبر ۲۰۱۹ , ترجمه : مشاور كو

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۵:۲۹:۵۷ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

زماني كه در يك رابطه قرار داريد، هر چقدر كه همسر شما به اين رابطه مربوط باشد، شما هم به همان ميزان مربوط خواهيد بود، و بالعكس.

بنابراين در صورتي كه همسر شما افسرده باشد، شناخت نحوه مديريت آن به صورت سالم، مفيد و حمايتي اهميت زيادي خواهد داشت – اين كار را بايد به خاطر سلامت رواني همسرتان انجام بدهيد.

مشاهده كردن همسرتان در يك وضعيت داراي سختي، همانند افسردگي، مي تواند براي هر دو شما سخت باشد. شايد ندانيد كه چه كاري بايد انجام بدهيد يا چه چيزي بگوييد.

همچنين ممكن است كه همسر شما از اينكه شما را درگير اين مشكل كرده است، احساس بدي داشته باشد.

ولي همچنان روش هايي براي دوست داشتن و حمايت كردن، شناختن و كمك كردن، همدلي كردن و تشويق كردن وجود دارد – بنابراين هر دو شما مي توانيد احساس خودتان را نسبت به يكديگر نشان بدهيد.

حتي با بودن ساده در كنار وي و تقديم كردن يك شانه درك كننده براي گريه كردن مي توانيد دنياي متفاوتي براي وي بسازيد.

مارال ديبلر[۱] به عنوان يك روان شناس باليني معتقد است كه “حمايت اجتماعي نقش مهمي را در بهزيستي عاطفي دارد.

افرادي كه با افسردگي مواجه هستند، تمايل دارند تا خودشان را از ساير افراد دور نگه دارند و نپذيرفتن كمك طرف مقابل براي آنها يك مورد عادي مي باشد.

بنابراين براي فردي كه دوست داريد و با افسردگي مواجه است، حمايت كردن شما از وي اهميت زيادي را در زندگي اش خواهد داشت.”

شما با مراقبت كردن از خودتان و آگاهي يافتن نسبت به نحوه مراقبت از همسرتان – حتي از طريق روش هاي محدود – مي توانيد به روشي از آنها حمايت كنيد كه مفيد باشد.

در ادامه چند توصيه ارائه شده توسط كارشناسان بيان شده است.

آموزش ببينيد
آشلي بتز[۲] / باستل

اولين و بهترين مورد عبارت از آموزش ديدن خودتان در مورد افسردگي، ماهيت افسردگي، و تاثير آن مي باشد.

ريتو ريمر[۳] به عنوان يك درمانگر به باستل گفته است كه “در مورد افسردگي و در مورد ماهيت افسردگي خاص مربوط به همسرتان موارد مورد نياز را ياد بگيريد.

دانش قدرت ايجاد مي كند”. همچنين شما با به دست آوردن شناخت بهتر نسبت به افسردگي، مي توانيد كمك مفيدي را به همسرتان ارائه بدهيد و از نيازهاي وي طرفداري كنيد.

به آنها بفهمانيد كه تنها نيستند
آندرئو زح به باستل

ريمر معتقد است كه افسردگي مي تواند باعث شود كه همسرتان يك ديدگاه منفي نسبت به خودش، دنيا و آينده خودش پيدا كنيد.

به همين دليل پذيرفتن احساسات آنها به جاي رد كردن آنها اهميت زيادي دارد. اين كار همچنين باعث خواهد شد كه همسر شما احساس تنها بودن نداشته باشد.

وي بيان كرده است “همانطور كه فرض شده است و قابل مشاهده هم مي باشد، گفتن آن و نشان دادن آن ارزش بسيار بالايي دارد.”

زماني كه مي خواهند صحبت كنند، توجه كاملي به آنها داشته باشيد
اشلي بتز/ باستل

هيچ فرد افسرده اي نمي خواهد و نمي تواند كه در مورد شرايط خودش صحبت كند. ولي در صورتي كه همسر شما نياز به صحبت كردن داشته باشد، سعي كنيد كه توجه كامل و مناسبي به وي داشته باشيد.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي ايران-۱۵ روش مفيد براي درمان افسردگي همسر


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۴ دى ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۴۹:۵۰ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

هر ساله بيش از ۴۰ ميليون نفر در آمريكاي شمالي از اختلالات خوابي رنج مي برند. ۲۰ ميليون نفر ديگر داراي مشكلات خوابي موقتي هستند.

دلايل زيادي براي محروميت از خواب وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از: مشغوليت ذهني، كارهاي طاقت فرسا، نگراني، مهماني ها يا برنامه هاي تلويزيوني آخر شب.

محققان نشان داده اند كه صرف نظر از عامل ايجاد مشكلات خوابي، اين مشكلات داراي آسيب رواني و فيزيكي خواهند بود. در حين اينكه ما خواب هستيم، بدن ما يك سري هورمون هايي را مخفي مي كند كه بر روي وضعيت رواني، انرژي، حافظه و تمركز ما تاثيرگذار هستند.

بررسي هاي صورت گرفته نشان داده اند كه در حين شبيه سازي رانندگي يا يك كار مربوط به هماهنگي دست و چشم، عملكرد افرادي كه داراي خواب مناسبي نمي باشند از نظر ميزان ضعيف بودن، همانند عملكرد افراد مسموم است.

علاوه بر اين، تحقيقات اخير نشان داده اند كه نبود خواب در حد زياد، مي تواند منجر به ايجاد فشار خون بالا و به وجود آمدن مشكلاتي از قبيل ديابت ها شود.

مشكلات خواب و عوامل آن

مشكل ۱: عدم توانايي براي خواب رفتن – عدم توانايي براي در خواب ماندن

اكثر افراد در برخي از مراحل زندگي شان، به صورت كوتاه مدت يك سري بي خوابي هايي را تجربه مي كنند. بي خوابي شامل مشكلاتي در خواب رفتن، مشكل داشتن در برگشت به خواب و بيدار شدن خيلي زود مي باشد.

بي خوابي در بين زنان، افراد داراي سابقه افسردگي و افراد بالاي ۶۰ سال رواج بيشتري دارد.

بي خوابي موقتي مي تواند به دلايل زير ايجاد شود:

  • شنيدن يك صدا
  • يك اتفاق استرس زا، همانند از دست دادن شغل يا مرگ يكي از اعضاي خانواده يا حتي اتفاقات مشكل زايي كه در سرتاسر جهان صورت مي گيرند
  • برخي از داروهاي خاص مي توانند شما را بيدار نگه دارند، به خصوص داروهاي مربوط به سرما خوردگي و آلرژي ها، بيماري قلبي، فشار خون بالا و درد
  • رفتارهاي بدي كه به خواب ما آسيب مي زنند و شامل نوشيدن الكل و خوردن غذا در زمان نزديك به خواب مي باشند

بي خوابي كوتاه مدت فقط چند روز ادامه پيدا مي كند و معمولا منجر به ايجاد هيچ نوع نگراني نمي شود. براي مثال، در نتيجه خستگي و اختلالات خوابي يا حتي در نتيجه تغييرات زماني ايجاد شده در نتيجه تغييرات فصلي، ساعت بدني دروني شما دوباره و طي چند روز تعديل خواهد شد.

بي خوابي در زماني به عنوان يك مورد مزمن در نظر گرفته مي شود كه در بيشتر شب هاي مربوط به چند هفته يا به مدت بيشتر صورت بگيرد.

اين شرايط طولاني تر نياز به مراقبت تخصصي دارند. كارشناسان توصيه مي كنند كه در صورتي كه نسبت به داشتن بي خوابي مزمن نگران باشيد، اين اختلال را همانند يك نوع سردرد در نظر بگيريد.

در صورتي كه اين اختلال به مدت چند روز ادامه پيدا كند و هيچ چيزي در رفع آن مفيد نباشد، شما بايد به يك متخصص مراقبت سلامتي مراجعه كنيد، به خصوص در صورتي كه شما نتوانيد علت اين شرايط را پيدا كنيد.

در برخي مواقع بي خوابي به دليل يك بيماري ايجاد مي شود كه نياز به درمان دارد.

برخي از اين بيماري ها عبارتند از:

  • اختلالات تيروئيدي
  • اضطراب
  • افسردگي
  • آرتروز يا التهاب مفصل
  • آسم
  • داشتن سندروم پا

مشكل ۲: خوابيدن در طول روز

احساس خستگي به صورت تصادفي در طول روز يك مورد نرمالي مي باشد. ولي در صورتي كه خواب آلودگي منجر به ايجاد مشكلاتي در فعاليت هاي روزمره شما شود، اين مورد غيرنرمال خواهد بود.

براي مثال، شما در حين خواندن يك روزنامه، در طول جلسات كاري يا در حين نشستن در مقابل چراغ قرمز نمي توانيد به خواب برويد. تفكر كُند، مشكل داشتن در توجه، سنگين شدن پلك هاي چشم و احساس تحريك پذيري عبارت از ساير علائم موجود مي باشد.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي ايران-نحوه رفع مشكلات خواب و بي خوابي شبانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۴ دى ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۰:۱۹ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

شما در مورد انتخاب خانواده خودتان حق هيچ نوع انتخابي را نداريد، ولي نحوه تاثير اعضاي خانواده تان بر روي شما يك موضوعي مي باشد كه شما در آن حق انتخاب داريد.

به منظور اينكه بتوانيد بدون دريافت حمايت از طرف خانواده يك زندگي خوبي داشته باشيد، بايد رابطه تان را با دوستان و آشنايان خودتان افزايش دهيد.

از طريق عضو شدن در باشگاه هاي محلي و يادگيري فعاليت هاي جديد، خودتان را سرگرم كنيد.

در كل سعي كنيد كه مدت زمان كمتري را در كنار افراد منفي، كه شامل اعضاي خانواده تان هم مي باشند، سپري كنيد و در مورد رفتارهايي كه قبول خواهيد كرد يا قبول نخواهيد كرد، يك سري محدوديت هايي را مشخص كنيد.

ايجاد يك محيط اجتماعي حمايت كننده

1. به دوستانتان اعتماد كنيد.


در صورتي كه افراد نزديكتان به شما آسيب زده باشند، نكته مهمي كه همواره بايد مد نظر داشته باشيد عبارت از احتمال وجود داشتن رفتارهاي مثبت و خوب در ساير افراد مي باشد.

در مورد كارهايي خوبي كه ساير افراد براي شما انجام داده اند، فكر كنيد.

شايد نوشتن اين موارد و مرور كردن آنها باعث شود كه مجددا به ساير افراد اعتماد كنيد. بعد از اين كار، به دنبال دوستاني باشيد كه علايق مشتركي با شما دارند و مي توانند در دستيابي به اهداف زندگي تان به شما كمك كنند.

بعد از آنكه در مورد دوستانتان يك مقدار شناخت به دست بياوريد، بيان كردن نگراني تان در مورد اعتماد به ساير افراد مي تواند يك مورد مناسبي باشد.

همچنين در صورتي كه دوستانتان يا ساير افراد بخواهند كه بستگان شما را ببينند، مي توانيد بگوييد كه "من مطمئن نيستم كه اين كار خوب باشد؛ در يك فرصت مناسب دليل اين مورد را به شما بيان خواهم كرد."

در صورتي كه با خانواده تان زندگي مي كنيد، سعي كنيد كه در يك جاي ديگري با دوستانتان ملاقات داشته باشيد. اين كار باعث خواهد شد كه يك فاصله اي مابين اين دو گروه ايجاد شود. همچنين شما مي توانيد همواره به صورت آنلاين با دوستان خودتان چت كنيد و از داشتن ملاقات رو در رو با دوستانتان امتناع كنيد.

2. برنامه ريزي تان به نحوي باشد كه شب ها را در بيرون از خانه بمانيد.

سعي كنيد كه به عنوان يك گروه، فعاليت هاي جديد و سرگرم كننده اي را با هم انجام دهيد.

اين تجربيات باعث خواهند شد كه شما با هم ارتباط برقرار كنيد و همچنين باعث خواهد شد در زمان هايي كه كنار دوستانتان قرار مي گيريد، حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشيد.

در صورتي كه دوستتان مشغول كارهاي ديگري باشد، خودتان تنهايي براي شام خوردن يا فيلم ديدن به بيرون برويد. همچنين لذت بردن از مصاحبت كردن با ديگران هم اهميت زيادي دارد.

در صورتي كه شما داراي خانواده بزرگي باشيد و به حمايت شدن از طرف ساير افراد عادت كرده باشيد، تشويق كردن خودتان براي انجام دادن برخي فعاليت ها به صورت مجزا يك ايده خوبي خواهد بود.

اين كار منجر به ايجاد اعتماد به نفس در شما خواهد شد و به شما اثبات خواهد كرد كه خودتان هم مي توانيد تقريبا همه كارها را به تنهايي انجام دهيد.

همچنين يك سري فعاليت هاي تك به تك يا گروهي كوچكي انجام دهيد، همانند ملاقات كردن با يك دوست در كافه يا پياده روي كردن به همراه يك فرد ديگر.

اين فعاليت ها باعث خواهند شد كه آرامش بيشتري به دست بياوريد و تمركز بيشتري بر روي مكالمه تان داشته باشيد.

اين كار از طريق تقويت نقاط مشترك به شما كمك خواهد كرد تا يك سري روابطي ايجاد كنيد و آن را تقويت كنيد؛ همچنين اين فعاليت ها به شما كمك خواهند كرد تا قابل اعتماد بودن يك فردي را تشخيص دهيد.

3. دعوت هاي صورت گرفته را بپذيريد.

در صورتي كه برخي از دوستانتان از شما بخواهند كه يك فعاليتي را با هم انجام دهيد يا به يك كلاسي برويد، با پيشنهاد آنها موافقت كنيد.

در صورتي كه به دوستانتان نشان دهيد كه مي توانند در زمان هاي خوب به شما دسترسي داشته باشند، احتمالا اين كار باعث خواهد شد كه در موقعيت هاي سخت هم به شما اعتماد كنند.

همچنين موافقت كردن با پيشنهادات آنها باعث خواهد شد كه آنها شما را به عنوان فردي در نظر بگيرند كه مي توانند با آن فرد صحبت كنند و يك سري كارهاي سرگرم كننده اي را به همراه آن فرد انجام دهند.

از طريق موافق كردن با پيشنهادات بيان شده، طرف مقابلتان را ترغيب به ارتباط برقرار كردن با خودتان كنيد.

در صورتي كه نتوانيد با درخواست آنها موافقت كنيد، در همان مكالمه با هم براي انجام دادن همان فعاليت (يا يك فعاليت ديگر) در يك زمان مناسب ديگري برنامه ريزي كنيد تا به آنها نشان بدهيد كه رابطه تان با اين فرد براي شما اهميت دارد.

همچنين اين بدان معناست كه شما مي توانيد وي را به عنوان يك منبع عاطفي و مورد اعتماد در نظر بگيريد.

كارهاي صورت گرفته از دوستتان را جبران كنيد. در صورتي كه دوستتان شما را به بيرون رفتن دعوت كرده باشد، سعي كنيد كه شما هم وي را به يك كار ديگري دعوت كنيد.

براي مثال مي توانيد وي را دعوت كنيد كه با هم به يك رستوران جديد برويد. يا مي توانيد همراه با هم به خريد برويد.

همچنين مشغول نگه داشتن خودتان باعث خواهد شد كه ذهنتان درگير مسائل خانواده نباشد.

4. به باشگاه هاي سرگرمي ملحق شويد.

در صورتي كه شما با خانواده تان زندگي كنيد يا در سن مدرسه باشيد، مشاركت كردن در چنين باشگاه هايي يك فرصتي را براي شما ايجاد خواهد كرد تا در بيرون از خانه، لحظات مثبت و خوبي را داشته باشيد.
همچنين زماني كه بيرون از مدرسه هستيد، نحوه و ميزان اجتماعي شدن و گسترش دادن محيط اجتماعي خودتان در خارج از محيط خانوادگي، به خود شما بستگي دارد.

به دنبال پيدا كردن يك سري از گروه هاي آنلاين موجود در محل زندگي خودتان باشيد كه علايق و سرگرمي هاي مشتركي با شما دارند.

براي مثال، در صورتي كه شما اسب دوست داشته باشيد، سعي كنيد كه به يك گروه اسب سواري موجود در محل خودتان بپيونديد.

يا با مركز سرگرمي محلي خودتان ارتباط برقرار كنيد و در مورد تيم هاي ورزشي داخلي بزرگسالان اطلاع كسب كنيد.

اين نوع فعاليت ها مي توانند شما را در عصر ها و آخر هفته هايي كه بيكار هستيد و برنامه خاصي نداريد، مشغول و سرگرم نگه دارند.

همچنين شما براي دريافت حمايت اضافي مي توانيد به يك گروه كليسايي محلي ملحق شويد.

اين كار براي ايجاد يك آرامش مناسب به منظور فكر كردن در مورد منافع شخصي هم مفيد مي باشد.

5. به منظور يادگيري موارد جديد، در كلاس هاي مختلفي شركت كنيد.

انسان از مدت ها قبل به اين شناخت دست يافته است كه انجام دادن وظايف جديد باعث مي شود كه ذهنش سرزنده و مشغول باشيد.

با اين جود، اين كار از طريق تقويت كردن اعتماد به نفس شما و توانايي مربوط به حل مسئله، براي بهزيستي عاطفي شما هم مناسب خواهد بود.

به صورت آنلاين در مورد كلاس هاي بزرگسالان يا سالمندان ارائه شده در منطقه خودتان تحقيق كنيد. يا در صورتي كه يك فرد جواني باشيد، در يك سري فعاليت هاي سرگرم كننده كه براي افراد جوان در نظر گرفته شده اند، شركت كنيد.

شركت كردن در يك كلاس ورزشي، همانند يوگا همچنين به شما كمك مي كند تا يك بدن سالم و فعالي داشته باشيد.

همچنين درخواست كمك كردن از يك فرد باتجربه در اين كلاسها يك روش مناسبي براي گسترش دادن محيط اجتماعي تان مي باشد كه در خارج از محيط خانوادگي داريد.

در صورتي كه فكر مي كنيد اعضاي خانواده تان از ماجراجويي هاي جديدتان حمايت نخواهند كرد، در رابطه با اين موارد با آنها بحث نكنيد. شما در حين تجربه كردن موارد جديد در يك موقعيت مخاطره آميز قرار خواهيد گرفت و نياز داريد كه اظهارنظرهاي مثبت و روحيه بخشي را بشنويد.

در صورتي كه شما يك فرد جواني باشيد و همچنان با خانواده تان زندگي كنيد، شايد براي تامين هزينه هاي مربوط به اين تجربيات رسانه اي اضافي مجبور باشيد كه يك كار نيمه وقتي را انجام دهيد. اين موقعيت مي تواند يك فرصت مناسبي براي شما باشد.

مشغول شدن به يك كار باعث خواهد شد كه شما براي يك مدت زماني دور از محيط خانواده خودتان باشيد و همچنين مي توانيد با همكاران خودتان رابطه دوستي برقرار كنيد!

6. براي موارد مختلفي داوطلب شويد.

اين كار باعث خواهد شد كه در يك زمان خاصي مشاهده كنيد كه هر فردي داراي شرايط متفاوتي مي باشد. همچنين ممكن است كه شما در حين داوطلبانه انجام دادن يك كاري علايق جديدي پيدا كنيد، علايقي همانند آشپزي كردن يا نقاشي كردن.

به منظور داوطلب شدن براي فعاليت هايي كه در منطقه خودتان وجود دارد به صورت آنلاين جستجو كنيد و به منظور كسب اطلاعات بيشتر، به صورت مستقيم با اين آژانس ها ارتباط برقرار كنيد.

نسبت به اين موضوع مطلع باشيد كه داوطلب شدن در برخي گروه هاي خاص، همانند گروه مربوط به افرادي كه با خشونت خانوادگي مواجه هستند، باعث اجبار شما براي برقراري ارتباط نزديك تر با خانواده خواهد شد.

به جاي داوطلب شدن در چنين فعاليت هايي سعي كنيد در مواردي داوطلب شويد كه منجر به بهبود وضعيت رواني شما مي شوند و همچنين به شما كمك مي كنند.


جدا شدن از يك چرخه منفي

1. يك فاصله اي مابين خودتان و بستگانتان ايجاد كنيد.

در صورتي كه با خانواده تان زندگي مي كنيد، سعي كنيد از مكان هاي مشترك، همانند اتاق نشيمن، دوري كنيد. در صورتي كه به صورت مستقل زندگي مي كنيد، سعي كنيد خانواده تان را كمتر ببينيد.

از پاسخ دادن به تماس هاي تلفني و پيام هاي متني بيش از پيش اجتناب كنيد.

از طريق ملاقات نداشتن با اعضاي خانواده يا دعوت نكردن از آنها، فاصله فيزيكي بيشتري مابين خودتان و خانواده تان ايجاد كنيد. شما انرژي محدودي داريد و جدا كردن افراد منفي از زندگي تان باعث خواهد شد كه انرژي بيشتري را صرف افراد مثبت كنيد.

در صورتي كه بستگان شما دليل فاصله ايجاد شده را از شما بپرسند، مي توانيد به آنها بگوييد كه "اخيرا برنامه من خيلي شلوغ شده است" و از آنها جدا شويد.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه زمانيكه يك سري افراد به دريافت يك پاسخ خاص از شما عادت كرده باشند و به صورت ناگهاني چنين پاسخي از طرف شما بيان شود، طبيعي خواهد بود كه آنها قبل از پذيرفتن اين پاسختان تلاش كنند كه آن را تغيير دهند. زمانيكه تلاش مي كنيد كه يك فاصله اي را مابين خودتان و يك سري از افراد ايجاد كنيد، خودتان را براي چنين فشارهايي آماده كنيد.

2. گفتن "نه" را به ياد داشته باشيد.

بخشي از فرآيند مربوط به ايجاد مرزها و محدوديت ها عبارت از يادگيري مواردي مي باشد كه دوست داريد يا دوست نداريد در مورد افراد خاصي انجام بدهيد.

در صورتي كه شما مجبور به نگه داشتن يك رابطه اي با يك فردي باشيد، شايد خودتان بخواهيد يك سري برنامه هايي را مشخص كنيد.

در اين صورت برنامه ريزي ها بر مبناي شرايط شما و جايي كه در آن راحت هستيد، صورت خواهند گرفت و همچنين مدت زمان محدودي به طول خواهند كشيد.

در صورتي كه اعضاي خانواده تان از شما بخواهند كه يك كاري را انجام بدهيد كه به يك نحوي براي بهزيستي تان مضر مي باشد، فقط به آنها "نه" بگوييد. اين احساس را نداشته باشيد كه بايد به آنها توضيح دهيد، چرا كه زمان شما متعلق به خودتان مي باشد.

البته اگر شما با خانواده تان زندگي كنيد، با قواعد و درخواست هاي بيشتري از طرف آنها مواجه خواهيد شد.

بنابراين در حين گفتن "نه" با احتياط عمل كنيد و اين پاسخ شما (در حالت اميدوارانه) جدي گرفته خواهد شد.

3. در كلاس هاي سرپرتي شركت كنيد.

در صورتيكه نگران نوع زندگي خانوادگي تان باشيد كه والدينتان ايجاد كرده اند، مي توانيد از طريق مشاركت كردن در كلاس هاي مربوط به مراقبت از كودك يا سرپرستي، ترس هاي خودتان را كاهش دهيد و يك سري موارد مناسبي را آموزش ببينيد. اين مربي ها به شما نشان خواهند داد كه يك سيكل خانوادگي منفي نبايد تكرار شود.

همچنين آنها به شما آموزش خواهند داد كه كدام يك از اقدامات سرپرستي مفيد مي باشند و كدام يك از آنها مضر هستند.

شما از طريق ارتباط برقرار كردن با بيمارستان محلي خودتان مي توانيد در مورد كلاس هاي سرپرستي موجود اطلاع كسب كنيد.

به احتمال خيلي زياد اين بيمارستان ها يك سري كلاس هايي را در مورد موضوعات سرپرستي برگزار بكنند.

همچنين اكثر اين كلاس ها براي افرادي كه در آينده نزديك پدر يا مادر خواهند شد، به صورت رايگان برگزار مي شود.

4. به يك مشاور مراجعه كنيد.

در صورتي كه به مدرسه مي رويد، مي توانيد به مشاور مدرسه تان مراجعه كنيد؛ معمولا اين مشاوره به صورت رايگان در دسترس مي باشد.

در برخي مواقع دسترسي داشتن به يك فرد بدون تعصب براي شنيدن نگراني هايتان مي تواند براي شما مفيد باشد.

در صورتي كه شما مدلبندي روابط خودتان با والدينتان باشيد، مي توانيد به يك مشاور ارتباطات مراجعه كنيد.

تعداد جلسات شما با مشاور به دلخواه شما خواهد بود. همچنين شما مي توانيد به صورت مجزا يا به همراه همسر خودتان به مشاوره مراجعه كنيد

بحث كردن در مورد سابقه خانوادگي تان با يك مشاور نشان خواهد داد كه عامل ايجاد روابط منفي يا مشكل زا شما نمي باشيد. شما فقط در قبال انتخاب ها و اقدامات خودتان مسول هستيد.

همچنين كتاب هاي مناسبي در اين حوزه وجود دارند كه نحوه مشخص كردن و اعمال كردن محدوديت ها مناسب و ايجاد روابط سالم تر را به شما آموزش مي دهند. همچنين شما مي توانيد به گروه هاي حمايت كننده ملحق شويد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۳۶:۴۶ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

روابط مابين عموزاده ها و دايي زاده ها مي توانند كاملا صميمي و عميق باشند. شايد شما خيلي به هم نزديك باشيد، ولي به دليل فاصله فيزيكي موجود، سوء تفاهمات موجود يا حتي به دليل مشكلات موجود در داخل خانواده، به صورت مجزا زندگي كنيد.

صرف نظر از شرايطي كه در خانواده تان وجود دارد، شما مي توانيد يك سري كارهايي انجام بدهيد كه در نتيجه آن عمو زاده ها و دايي زاده هايتان شما را دوست داشته باشند و روابط موجود براي هر دو شما معني دار و مهم شوند.
بخش يك از سه:
به دست آوردن اعتماد عمو زاده ها و دايي زاده ها

۱٫ با آنها ارتباط برقرار كنيد.

ايجاد ارتباط مجدد با عمو زاده ها و دايي زاده ها باعث خواهد شد كه شما اعتماد آنها را به خودتان جلب كنيد و باعث شويد كه آنها دوستتان داشته باشند. سعي كنيد كه اولين پيام هاي فرستاده شده توسط شما يك سري پيام هاي ساده اي باشند تا عمو زاده ها و دايي زاده هايتان دچار سردرگمي نشوند.

روش هاي مختلفي براي ارتباط برقرار كردن با عمو زاده ها و دايي زاده ها وجود دارند كه شامل نامه، ايميل يا تماس تلفني هستند.

همچنين رسانه هاي اجتماعي هم يكي ديگر از گزينه هاي موجود در دسترس مي باشد: شما مي توانيد در فيس بوك با عمو زاده ها يا دايي زاده هايتان دوست شويد و آنها را در اينستاگرام دنبال كنيد. حتي همين كارهاي كوچك مي توانند باعث شوند كه در آينده ارتباط شما با آنها بيشتر شود.

سعي كنيد كه با يك پيام ساده شروع كنيد، همانند “ما قبلا خيلي صميمي بوديم و الان دلتنگ شما هستم.

در صورتي كه شما هم تمايلي به داشتن ارتباط بيشتر داشته باشيد، فوق العاده خواهد بود.” اين نوع پيام باعث خواهد شد كه آنها متوجه احساسات شما شوند و همچنين مسوليت برقراري ارتباطات آينده به آنها محول شود.

هيچ مورد از مشكلات قبلي يا مشكلات خانوادگي را بيان نكنيد. شما در آينده، زمان و فرصت مناسبي براي مطرح كردن اين موارد خواهيد داشت و هر دو شما تشخيص خواهيد داد كه چه زماني براي صحبت كردن در رابطه با اين موارد يك زمان مناسبي مي باشد.

هيچ وقت عمو زاده ها و دايي زاده هاي خودتان را تحقير يا سرزنش نكنيد. در صورتي كه نمي توانيد در مورد يك موضوع خوبي صحبت كنيد، شايد بهتر باشد تا زماني منتظر بمانيد كه بتوانيد يك برخورد مثبت و احترام آميزي نسبت به طرف مقابلتان داشته باشيد.

در صورتي كه هيچ نوع اطلاعاتي از عمو زاده يا دايي زاده تان نداشته باشيد، اطلاعات مورد نيازتان را از اعضاي خانواده تان بگيريد يا براي پيدا كردن ايميل يا آدرس تلفن عمو زاده يا دايي زاده خودتان، از يك ماشين جستجو، همانند گوگل، استفاده كنيد.
۲٫ يك ارتباط برقرار كننده خوبي باشيد.

تبديل شدن به يك ارتباط برقرار كننده خوب داراي دو جنبه مي باشد: صحبت كردن و گوش دادن.

با عمو زاده يا دايي زاده خودتان صحبت كنيد و به حرف هاي وي گوي دهيد. اين كار به آنها نشان خواهد داد كه شما در مورد ارتباط برقرار كردن و داشتن رابطه با آنها جدي هستيد.

در ارتباطات خودتان ثابت قدم باشيد. بعد از صورت گرفتن يك ارتباط مابين شما و عمو زاده يا دايي زاده تان، بايد در ارتباطات خودتان ثابت قدم بمانيد.

منظور من اين نيست كه شما بايد بلافاصله به پيام ها و تماس هاي وي پاسخ دهيد، ولي داشتن يك ارتباط منظم باعث خواهد شد كه يك اعتمادي مابين شما صورت بگيرد.

يكي از مهمترين عوامل در به دست آوردن اعتماد عمو زاده يا دايي زاده، عبارت از گوش دادن به آنها مي باشد. به آنها نشان بدهيد كه علايق و مشكلات آنها براي شما اهميت دارند.

براي مثال، در صورتي كه آنها در مدرسه يا با دوستان خودشان مشكل داشته باشند، در مورد احساساتشان با آنها صحبت كنيد و به آنها كمك كنيد كه يك راه حل مناسبي براي اين مشكل پيدا كنند.

همچنين به اشتراك گذاري رازهايتان با عمو زاده يا دايي زاده به شما كمك خواهد كرد تا اعتماد وي را به دست بياوريد. فقط به آنها بگوييد كه رازهاي شما را به يك فرد ديگري نگويند، چرا كه اين كار مي تواند منجر به ايجاد اختلافاتي شود.
۳٫ مودب و منعطف باشيد.

اجازه بدهيد كه عمو زاده يا دايي زاده تان در حين صحبت كردن با شما يا قرار گرفتن در كنار شما، احساس راحتي داشته باشد.

احترام گذاشتن به آنها و منعطف بودن در رفتار خودتان به شما كمك خواهد كرد تا اعتمادشان را به دست بياوريد و باعث شويد كه شما را بيشتر دوست داشته باشند.

ممكن است كه در ارزش ها و عقايد موجود يك سري تفاوت هايي مابين شما و عمو زاده يا دايي زاده تان وجود داشته باشد.

اين تفاوت ها را شناسايي كنيد و به آنها احترام بگذاريد تا نشان بدهيد كه در مورد برقراري ارتباط با آنها جدي هستيد.

مودب و احترام آميز بودن شامل توهين نكردن به عمو زاده يا دايي زاده و ساير اعضاي خانواده مي باشد. همچنين سرزنش كردن آنها يا دروغ گفتن در مورد آنها يا فاش كردن رازهاي آنها نشان دهنده بي احترامي شما خواهد بود.
۴٫ در جمع هاي غير خانوادگي با هم ملاقات داشته باشيد.

بعد از آنكه شانس برقراري ارتباط با عمو زاده يا دايي زاده تان را به دست آورده باشيد، به آنها پيشنهاد بدهيد كه يك سري ملاقات هاي شخصي با هم داشته باشيد.

اين ملاقات ها را در جمع هاي خانوادگي انجام ندهيد، چرا كه مي تواند استرس زا باشد و مشكلات موجود را وخيم تر كند.

سعي كنيد كه اولين ملاقات هاي شما كاملا ساده باشند.

سعي كنيد كه براي قهوه خوردن، نارهار خوردن، فيلم ديدن يا تماشاي يك رويداد ورزشي با هم ملاقات داشته باشيد. بعد از آنكه چند ملاقات كوتاه مدت با هم داشته باشيد، مي توانيد ملاقات هاي طولاني تري داشته باشيد.
نويسنده : همسرانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۳۳:۰۱ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

تحمل كردن يك خانواده بد همواره يك كار سختي مي باشد. چنين خانواده اي مي تواند انرژي فيزيكي و عاطفي شما را از بين ببرد.

در اين شرايط جمع كردن خانواده در يك جا مي تواند كار سختي باشد و ممكن است كه مديريت تضادهاي موجود به عنوان يك مورد غيرممكن به نظر برسد.

به منظور برخورد با اين شرايط، حتما يك سري محدويت هايي را مشخص كنيد و از موضوعاتي كه منجر به ايجاد اختلاف مي شوند، اجتناب كنيد.

رابطه خودتان با افراد ايجاد كننده مشكل را به حداقل برسانيد و بيش از هر چيزي به خودتان اهميت قائل شويد.

اين نكته را در نظر داشته باشيد كه نيازها و بهزيستي عاطفي شما بايد به عنوان موارد ارزشمند در نظر گرفته شوند. در حين برخورد با يك خانواده بد، حقوق خودتان را بدانيد و از آن دفاع كنيد.
برخورد با اتفاقات خانوادگي
انتظارات واقعي داشته باشيد
انتظارات واقعي داشته باشيد
۱٫ انتظارات واقعي داشته باشيد.

ممكن است كه خانواده هاي بد و وظيفه نشناس در برابر تغييرات مقاومت كنند. در زمانيكه وارد يك جمع خانوادگي مي شويد، همواره بر روي انتظارات خودتان كنترل داشته باشيد.

در صورتي كه بپذيريد يك سري از اختلافات و مشكلات غيرقابل حل هستند، اختلاف موجود آسيب كمتري را براي شما ايجاد خواهند كرد.

افرادي از خانواده كه بيشترين مشكلات را ايجاد مي كنند را مشخص كنيد. سعي كنيد كه مدت زمان كمتري از وقت خودتان را به اين افراد اختصاص دهيد.

براي مثال، در صورتي كه مادر شما بخواهد يك مشكلي درست كند، از وي فاصله بگيريد.

انتظار نداشته باشيد كه يك تغيير قابل توجهي صورت بگيرد. از بين بردن چرخه وظيفه نشناسي و داراي يك كاركرد بد، يك وظيفه سختي است.

در صورتي كه امكان چنين كاري وجود داشته باشد، به طور قطع زمانبر خواهد بود.

به يك رويداد يا واقعه اي كه احتمالا شرايط سختي را در آن خواهيد داشت، وارد شويد – در عين حال، همچنين نسبت به احتمال صورت گرفتن شرايط بهتر هم آماده باشيد.

از قبل به خودتان نگوييد كه با شرايط مشكلي مواجه خواهيد شد. اميدوار باشيد كه بهترين اتفاقات صورت بگيرند و در عين آن براي بدترين اتفاقات هم آمادگي داشته باشيد.
براي رفتن به جمع ها و گردهمايي هاي خانوادگي يك فردي را با خودتان ببريد
براي رفتن به جمع ها و گردهمايي هاي خانوادگي يك فردي را با خودتان ببريد
۲٫ براي رفتن به جمع ها و گردهمايي هاي خانوادگي يك فردي را با خودتان ببريد.

همراه داشتن يك ميانجي مي تواند به شما كمك كند تا در شرايط موجود وضعيت بهتري داشته باشيد.

يكي از دوستان يا همسرتان را دعوت كنيد تا در طول مراسمات خانوادگي در كنار شما باشد و از نظر عاطفي شما را حمايت كند.

در صورتي كه يك فرد ديگري حضور داشته باشد، احتمالا خانواده تان يك برخورد بهتري با شما خواهند داشت.

آيا يك شخصي را مي شناسيد كه بتوانيد از وي دعوت كنيد؟ شايد يكي از دوستانتان برنامه خاصي براي كريسمس نداشته باشد. از وي درخواست كنيد تا در جشن هاي خانوادگي كنار شما باشد.

با اين وجود، در مورد شرايط احتمالي پيشرو يك سري هشدارهايي به ميانجي خودتان بيان كنيد. وي را مطلع كنيد كه خانواده شما در برخي مواقع، مي تواند يك خانواده مشكل زايي باشد.
الكل مصرف نكنيد (يا كمتر مصرف كنيد)
الكل مصرف نكنيد (يا كمتر مصرف كنيد)
۳٫ الكل مصرف نكنيد (يا كمتر مصرف كنيد).

الكل منجر به تهييج عواطف و هيجان ها مي شود. در صورتي كه خانواده تان مشكل زا باشد، مصرف الكل زياد مي تواند منجر به افزايش اختلافات موجود شود.

همچنين اين امكان وجود دارد كه مصرف كنندگان الكل يك سري مشكلاتي را در خانواده ايجاد كنند.

در صورتيكه اين اتفاق صورت بگيرد، صدا زدن افراد خانواده و درخواست از آنها براي مصرف نكردن الكل مي تواند يك ايده مناسبي باشد.

سعي كنيد كه به جاي الكل، از آشاميدني هاي ديگري، همانند نوشابه هاي گاز دار، استفاده كنيد.

برخي از اعضاي خانواده در صورت مصرف نكردن الكل در جمع هاي خانوادگي و مراسمات، علاقه اي به حضور در چنين جاهايي نخواهند داشت.

چنين افرادي در اين مراسمات حضور نخواهند داشت يا اين مراسمات را زودتر ترك خواهند كرد.

بنابراين محدود كردن مصرف الكل يك روش مناسبي براي دور نگه داشتن افراد مشكل زا از جمع هاي خانوادگي مي باشد.
مكالمات را از موارد اختلاف انگيز دور كنيد
مكالمات را از موارد اختلاف انگيز دور كنيد
۴٫ مكالمات را از موارد اختلاف انگيز دور كنيد.

در صورتي كه خانواده شما دعوا كند، مي توانيد از طريق محدود كردن بحث ها و گفتگوها از بروز اين دعواها پيشگيري كنيد.

وظيفه مربوط به جمع كردن افراد در كنار يكديگر و پيشگيري كردن از بروز هر نوع اختلافي يك وظيفه سخت و طاقت فرسايي مي باشد، ولي در برخي مواقع شما ناگزير به اين كار هستيد.

به مكالمات مختلفي گوش دهيد و سعي كنيد كه در صورت نياز، موضوع هاي مورد بحث را تغيير دهيد.

احتمالا شما تا به حال متوجه موضوعاتي شده ايد كه منجر به ايجاد اختلاف و دعوا در خانواده مي شوند.

براي مثال ممكن است كه عموي شما، جان، به دليل مصرف زياد مشروبات از كارش اخراج شده باشد.

در نتيجه وي حساسيت زيادي نسبت به صحبت كردن در مورد اين موضوع خواهد داشت.

به محض اينكه مطلع شويد كه در مورد يك بحث اختلاف انگيز صحبت مي شود، سريع واكنش نشان دهيد.

براي مثال، ممكن است پدر شما بگويد كه “جان، آيا اخيرا براي پيدا كردن شغل اقدام كرده اي؟ فكر كنم شش ماه است كه بيكار هستي؟”

سريع دخالت كنيد و بحث را از منقطه خطر و اختلاف انگيز خارج كنيد. شما مي توانيد پيشنهاد يك بازي بدهيد، همانند بازي ۲۰ سوالي، يا اينكه موضوع را تغيير دهيد.

براي مثال مي توانيد بگوييد كه “پدر، سارا براي شغل كتابفروشي انتخاب شده است. به همين دليل او هيجان زده است.”

يك ايده مناسبي كه براي اين شرايط مي توانيد به كار بگيريد، عبارت از اين است كه از قبل يك سري موضوعات “مناسبي” را براي بحث كردن انتخاب كنيد كه همه افراد به آن علاقمند باشند و از آن لذت ببرند.

در صورتيكه خودتان دچار وحشت زدگي و فراموشي مي شويد، اين موارد را در گوشي تان يادداشت كنيد.

۵٫ از خودتان به خوبي مراقبت كنيد.

در صورتي كه داراي يك خانواده بدي باشيد، ممكن است كه نسبت به خود مراقبتي بي توجه باشيد.

در صورتيكه بخش زيادي از وقت خودتان را صرف حل يك اختلاف بكنيد، شايد نسبت به سلامت و بهزيستي خودتان بي توجه شويد.

بر روي خود مراقبتي مبنايي توجه داشته باشيد. اين مورد مي تواند به شما كمك كند تا احساسات خودتان را كنترل كنيد.

شما بايد اين كار را به خاطر خودتان انجام دهيد. حتما غذاي سالمي مصرف كنيد، ورزش كنيد و از بهداشت خودتان مراقبت كنيد.

همچنين شما بايد در فرصت هاي مناسب به نيازهاي خودتان هم رسيدگي كنيد. در صورتيكه به يك روز استراحت نياز داشته باشيد، حتما استراحت كنيد.

همچنين نسبت به كارهاي لذت بخش كوچك  هم بي توجه نباشيد، مواردي از قبيل فيلم ديدن، رفته به كافه همراه با دوستان يا تهيه يك غذاي آماده از بيرون بعد از يك روز طولاني و خسته كننده.

نويسنده: Paul Chemyak, LPC,ترجمه : مشاور كو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۲۹:۴۲ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
قالب وبلاگ
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر